តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍លោការីត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះជាតារាងអាំងតេក្រាល (ព្រីមីទីវ) នៃ អនុគមន៍លោការីត។ សំរាប់តារាងពេញលេញ សូមមើលនៅតារាងអាំងតេក្រាល

ចំនាំ៖ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងសន្មតយក

   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)