តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អសនិទាន

ពីវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះជាតារាងអាំងតេក្រាល(ព្រីមីទីវ)នៃអនុគមន៍អសនិទាន។ សំរាប់បញ្ជីពេញលេញសូមមើលតារាងអាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាលដែលមាន [កែប្រែ]

អាំងតេក្រាលដែលមាន [កែប្រែ]

សន្មត់ថា ។ ចំពោះ សូមមើលផ្នែកបន្ទាប់៖

ចំណាំ ដែលតំលៃវិជ្ជមាននៃ ត្រូវបានយក។

អាំងតេក្រាលដែលមាន [កែប្រែ]

អាំងតេក្រាលដែលមាន [កែប្រែ]

សន្មត់ថា (ax2 + bx + c) មិនអាចសរសេរជាទំរង់ (px + q)2

ចំពោះ
ចំពោះ
ចំពោះ
ចំពោះ

អាំងតេក្រាលដែលមាន [កែប្រែ]