តារាងអាំងតេក្រាល

ពីវិគីភីឌា

សូមមើលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម​សំរាប់តារាងពេញលេញចំពោះអាំងតេក្រាលប្រភេទអនុគមន៍​នីមួយៗ៖

តារាងអាំងតេក្រាល[កែប្រែ]

អាំងតេក្រាល ជាប្រមាណវិធីគោលមួយក្នុងចំនោមប្រមាណវិធីគោលទាំង២​នៅក្នុងគណិតវិទ្យាវិភាគដេរីវេ អាចគណនាបានដោយងាយ​ដោយប្រើដេរីវេនៃអនុគមន៍គោល ចំនែកអាំងតេក្រាលវិញតែងមានការលំបាក ជាហេតុធ្វើអោយគេចាំបាច់ពឹងលើតារាងអាំងតេក្រាល។ អត្ថបទនេះនិងណែនាំអំពីអាំងតេក្រាលសំខាន់ៗមួយចំនួន។

យើងកំនត់យក C ធ្វើជាថេរអាំងតេក្រាល ដែលអាចគណនារកបាន កាលណាគេដឹងតំលៃអាំងតេក្រាលនៅត្រង់ចំនុចមួយ។ ហេតុនេះអាំងតេក្រាល(ព្រីមីទីវ)នៃអនុគមន៍​មួយ មានចំនួនរាប់មិនអស់។

សូមរកមើលផងដែរក្នុង តារាងដេរីវេ

អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ងាយ[កែប្រែ]

អនុគមន៍អសនិទាន[កែប្រែ]

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អសនិទាន

អនុគមន៍លោការី[កែប្រែ]

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍លោការីត

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល[កែប្រែ]

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ[កែប្រែ]

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ និង តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ច្រាស់ត្រីកោណមាត្រ
(see integral of secant cubed)

អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក[កែប្រែ]

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក

អនុគមន៍ច្រាស់អ៊ីពែបូលីក[កែប្រែ]

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ច្រាស់អ៊ីពែបូលីក

អាំងតេក្រាលកំនត់នៃអនុគមន៍​ពិបាកៗ[កែប្រែ]

មានអនុគមន៍ខ្លះ គេមិនអាចរកព្រីមីទីវ​របស់វាតាមរយៈការធ្វើអាំងតេក្រាលធម្មតាបានទេ ប៉ុន្តែគេអាចគណនារកតំលៃអាំងតេក្រាលកំនត់របស់វា​នៅក្នុងចន្លោះមួយ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖

(មើលផងដែរ អនុគមន៍ហ្គាំម៉ា)
(អាំងតេក្រាលហ្គោស)
(មើលផងដែរ ចំនួនប៊ែរនូយី)
(បើ n ជាចំនួនរ៉ឺឡាទីបគូ​ហើយ )
(បើ ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបសេស​ហើយ )
(ដែល ជា អនុគមន៍ហ្គាំម៉ា)
(ដែល ជា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល , ហើយ )
(ដែល ជា អនុគមន៍បេសសលប្រភេទទី១)
, , ទាក់ទិននិង អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេប្រូបាប៊ីលីតេ នៃ របាយស្ទូដិន)

method of exhaustion ផ្ដល់នូវរូបមន្តទូទៅក្នុងករណីដែលគ្មានអនុគមន៍ព្រីមីទីវ៖

"sophomore's dream"[កែប្រែ]

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]