ថ្ងៃអង្គារ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ថ្ងៃ អង្គារ)


សបា្ដហ៏
ថៃ្ង អាទិត្យ - ថ្ងៃ ច័ន្ទ - ថ្ងៃ អង្គារ - ថ្ងៃ ពុធ - ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ - ថ្ងៃ សុក្រ - ថ្ងៃ សៅរ៏


ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ គឺជាថៃ្ងលេចទី៥នៅក្នុងមួយសបា្ដហ៏។យើងអាន»ព្រហ៉ាស់»។ពាក្យ»ព្រះ»របស់ថ្ៃងនេះគឺ»វ្ឬហស្បតិ»ឬ»ប្រះព្រហស្បតិ»។ មានផ្កាយមួយដែលយើងហៅ»ផ្កាយព្រស្បតិ»។

ភាសា ឈោ្មះ មានន័យ
ភាសាអេស្ផាញល jueves ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាកាតាឡាន dijous ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាប្ារាំង jeudi ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាកាយិគួ xoves ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាអ៊ិតាលី - ភាសាឡាតាំង giovedì ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាអង់គេ្លស Thursday ថៃ្ង អាទិទេពផួរ (Thor)
ភាសាជប៉ុន 木曜日 (mokuyôbi) ថៃដើមឈី
ភាសាព័រទុយហ័្គល quarta-feira ថ្ងៃទី៤
ភាសាខេចូអា illapachaw ថ្ងៃរាំស្មី
ភាសាអាឡឹម៉ង់ Donnerstag ថ្ងៃរាំស្មី
ភាសាអេអូសេខរ៉ា osteguna ថ្ងៃរបស់អូរស៊ិ
ភាសារុស្ស៊ិ Четверг (chetverg) ថ្ងៃទី៤