ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កំប៊ី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កំប៊ី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of The Gambia.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កំប៊ី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កំប៊ី)
នាមក្លែងខ្លី កំប៊ី (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of The Gambia.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of The Gambia.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GMB (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GMBទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GMB
GAM (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GAMទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GAM
The Gambia (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស The Gambiaទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស The Gambia
កំប៊ី (view) កំប៊ី កំប៊ី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត