ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គណៈយោធាធិបតីនៃម៉ាល់តា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គណៈយោធាធិបតីនៃម៉ាល់តា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Order of St. John (various).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គណៈយោធាធិបតីនៃម៉ាល់តា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គណៈយោធាធិបតីនៃម៉ាល់តា)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Order of St. John (various).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Order of St. John (various).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SMOM (view) SMOM គណៈយោធាធិបតីនៃម៉ាល់តា
Sovereign Military Order of Malta (view) Sovereign Military Order of Malta គណៈយោធាធិបតីនៃម៉ាល់តា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖