ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ទូវ៉ាលូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ទូវ៉ាលូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Tuvalu.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ទូវ៉ាលូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ទូវ៉ាលូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Tuvalu.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Tuvalu.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
TUV (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TUVទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TUV
ទូវ៉ាលូ (view) ទូវ៉ាលូ ទូវ៉ាលូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត