ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ារ៉ាគ្វេ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ារ៉ាគ្វេ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Paraguay.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប៉ារ៉ាគ្វេ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប៉ារ៉ាគ្វេ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Paraguay.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Paraguay.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1812Flag of Paraguay (1812-1826).svgFlag of Paraguay (1812-1826).svg
1826Flag of Paraguay (1826-1842).svgFlag of Paraguay (1826-1842).svg
1842Flag of Paraguay (1842-1954).svgFlag of Paraguay (1842-1954).svg
1954Flag of Paraguay (1954-1988).svgFlag of Paraguay (1954-1988).svg
1988Flag of Paraguay (1988–1990).svgFlag of Paraguay (1988-1990).svg
1990Flag of Paraguay (1990–2013).svgFlag of Paraguay (1990-2013).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
PRY (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PRYទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PRY
PAR (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PARទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PAR
ប៉ារ៉ាគ្វេ (view) ប៉ារ៉ាគ្វេ ប៉ារ៉ាគ្វេ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត