ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the United States Virgin Islands.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប្រជុំកោះវើជីនសហរដ្ឋអាមេរិក ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប្រជុំកោះវើជីនសហរដ្ឋអាមេរិក)
នាមក្លែងខ្លី ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of the United States Virgin Islands.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the United States Virgin Islands.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
VIR (view) VIR ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក
ISV (view) ISV ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក
Virgin Islands, American (view) Virgin Islands, American ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក
Virgin Islands, U.S. (view) Virgin Islands, U.S. ប្រជុំកោះវើជីនអាមេរិក

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖