ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ុលដាវី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ុលដាវី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Moldova.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ុលដាវី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ុលដាវី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Moldova.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Moldova.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MDA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MDAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MDA
Republic of Moldova (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Republic of Moldovaទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Republic of Moldova
ម៉ុលដាវី (view) ម៉ុលដាវី ម៉ុលដាវី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: