ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស វ៉ានូអាទូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស វ៉ានូអាទូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Vanuatu.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង វ៉ានូអាទូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (វ៉ានូអាទូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Vanuatu.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Vanuatu.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
VUT (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VUTទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VUT
VAN (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VANទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VAN
វ៉ានូអាទូ (view) វ៉ានូអាទូ វ៉ានូអាទូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: