ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហព័ន្ធរដ្ឋអាមេរិក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហព័ន្ធរដ្ឋអាមេរិក ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Confederate States of America (March 4, 1865).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង Confederate States of America ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (Confederate States of America)
នាមក្លែងខ្លី Confederate States (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of the Confederate States of America (March 4, 1865).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Confederate States of America (March 4, 1865).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1861aCSA FLAG 4.3.1861-21.5.1861.svgCSA FLAG 4.3.1861-21.5.1861.svg
1861bCSA Flag 21.5.1861-2.7.1861.svgCSA Flag 21.5.1861-2.7.1861.svg
1861cCSA Flag 2.7.1861-28.11.1861.svgCSA Flag 2.7.1861-28.11.1861.svg
1861CSA FLAG 28.11.1861-1.5.1863.svgCSA FLAG 28.11.1861-1.5.1863.svg
1863Second national flag of the Confederate States of America.svgSecond national flag of the Confederate States of America.svg
marinesFlag of the Confederate States Marine Corps.svgFlag of the Confederate States Marine Corps.svg
កងនាវាNaval ensign of the Confederate States of America (1863-1865).svgNaval ensign of the Confederate States of America (1863-1865).svg
កងទ័ពBattle flag of the Confederate States of America.svgBattle flag of the Confederate States of America.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|Confederate States of America}} Confederate States Navy
  • {{flagicon|Confederate States of America|naval}}Confederate States of America

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|Confederate States of America}} Confederate States Army
  • {{flagicon|Confederate States of America|army}}Confederate States of America

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CSA (view) CSA Confederate States
C.S.A. (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស C.S.A.ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស C.S.A.
Confederate States (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Confederate Statesទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Confederate States

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|CSA}}Confederate States of America
  • {{flagcountry|CSA}} Confederate States
  • {{flag|CSA}} CSA[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេសជាមួយនាមខ្លីផ្សេងគ្នា|]]