ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អង់កូឡា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អង់កូឡា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Angola.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អង់កូឡា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អង់កូឡា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Angola.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Angola.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
AGO (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស AGOទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស AGO
ANG (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ANGទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ANG
អង់កូឡា (view) អង់កូឡា អង់កូឡា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត