ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាតសាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាតសាក់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Artsakh.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាតសាក់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាតសាក់)
នាមក្លែងទង់ Flag of Artsakh.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Artsakh.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
NK (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស NKទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស NK
ណាករណូ-ការ៉ាបាក់ (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ណាករណូ-ការ៉ាបាក់ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ណាករណូ-ការ៉ាបាក់

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត