ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាឡាស្កា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាឡាស្កា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Alaska.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង រដ្ឋអាឡាស្កា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (រដ្ឋអាឡាស្កា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Alaska.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Alaska.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
រដ្ឋអាឡាស្កា (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រដ្ឋអាឡាស្កាទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រដ្ឋអាឡាស្កា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត