ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
{{{name}}}
រដ្ឋ
{{{official_name}}}
រហស្សនាម: {{{nickname}}}
បាវចនា: {{{motto}}}
ចម្រៀង: {{{anthem}}}
[[File:{{{image_map}}}|300|none|alt={{{map_alt}}}|ផែនទីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយ{{{name}}}ត្រូវបានរំលេច]]ផែនទីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយ{{{name}}}ត្រូវបានរំលេច
ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
មុនភាពជារដ្ឋTerritory
ចូលសហភាព{{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}})
រាជធានី{{{seat}}}
ទីក្រុងធំបំផុត{{{LargestCity}}}
រថភ្លើងក្រោមដី និងតំបន់ទីក្រុងធំបំផុត{{{LargestMetro}}}
រដ្ឋាភិបាល
 • [[អភិបាល{{{name}}}|អភិបាល]]{{{Governor}}}
ផ្ទៃក្រឡា
 • សរុប&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;area_total_sq_mi&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; ម៉ាយ ការ (&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;area_total_km២&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; គម2)
ចំណាត់ថ្នាក់ផ្ទៃក្រឡា{{{area_rank}}}
វិមាត្រ
 • ប្រវែង&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;length_mi&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; mi (&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;length_km&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; km)
 • ទទឹង&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;width_mi&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; mi (&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;width_km&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; km)
រយៈកំពស់&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;elevation_ft&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; ft (&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;elevation_m&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; m)
កម្ពស់ខ្ពស់បំផុត&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;elevation_max_ft&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; ft (&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;elevation_max_m&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; m)
កម្ពស់ទាបបំផុត&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;elevation_min_ft&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; ft (&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;elevation_min_m&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥; m)
ប្រជាជន ({{{population_as_of}}})
 • សរុប&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;២០១០Pop&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥;
 • ចំណាត់ថ្នាក់{{{population_rank}}}
 • ចំណាត់ថ្នាក់សន្ទភាព{{{population_density_rank}}}
 • ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារជាមធ្យម&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;MedianHouseholdIncome&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥;
 • ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ចំណូល&#១២៣;&#១២៣;&#១២៣;IncomeRank&#១២៥;&#១២៥;&#១២៥;
ប្រជានាម{{{population_demonym}}}
ភាសា
 • ភាសាផ្លូវការ{{{OfficialLang}}}
 • ភាសានិយាយ{{{Languages}}}
Time zones{{{timezone1}}} ([[ម.ស.ស.{{{utc_offset1}}}]])
{{{timezone2}}} ([[UTC{{{utc_offset2}}}]])
 • រដូវក្តៅ (DST){{{timezone1_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST}}}]])
{{{timezone2_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset2_DST}}}]])
អក្សរកាត់លេខកូដប្រៃសណីយ៍{{{postal_code}}}
ក្រមអ.ម.អ. ៣១៦៦{{{iso_code}}}
រយៈទទឹង{{{Latitude}}}
រយៈបណ្តោយ{{{Longitude}}}
គេហទំព័រ[{{{website}}} {{{website}}}]
{{{footnotes}}}

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox U.S. state
| official_name    = 
| name        = 
| image_flag     = 
| flag_alt      = 
| image_seal     = 
| seal_alt      = 
| nickname      = 
| motto       = 
| anthem       =      
| image_map     = 
| map_alt      = 
| seat        = 
| LargestCity    = <!-- Set this to "capital" if the capital and the largest city are the same. --> 
| LargestMetro    = 
| area_rank     = 
| area_total_sq_mi  = 
| area_total_km2   = 
| area_water_percent =
| elevation_m    = 
| elevation_ft    = 
| elevation_max_m  = 
| elevation_max_ft  = 
| elevation_max_point=
| elevation_min_m  = 
| elevation_min_ft  = 
| elevation_min_point= 
| length_km     = 
| length_mi     = 
| width_km      = 
| width_mi      = 
| Latitude      = 
| Longitude     = 
| population_rank  =
| population_demonym = 
| OfficialLang    = 
| Languages     = 
| 2010Pop      = 
| population_as_of  = 
| 2010DensityUS   = 
| 2010Density    = 
| DensityRank    = 
| MedianHouseholdIncome = 
| IncomeRank     =
| Former       =
| AdmittanceDate   = 
| AdmittanceOrder  = 
| Governor      = 
| Lieutenant Governor =
| Lieutenant Governor_alt = <!-- OPTIONAL. For states w/o Lieutenant Governor, the title of the next in line of succession -->
| Senate President Pro Tempore = 
| Speaker of the House of Representatives =
| Legislature    = 
| Upperchamber    = 
| Lowerchamber    = 
| Senators      = 
| Representatives  = 
| timezone1     = 
| utc_offset1    = 
| timezone1_DST   = 
| utc_offset1_DST  = 
| timezone1_location = 
| timezone2     = 
| utc_offset2    = 
| timezone2_DST   = 
| utc_offset2_DST  = 
| timezone2_location = 
| iso_code      =
| postal_code    =
| TradAbbreviation  =
| website      = <!-- OPTIONAL. Do NOT include http:// or trailing / Ex: www.example.com NOT http://www.example.com/ -->
| module       =
| footnotes     = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

The parameters below are required unless marked as optional.

Name[កែប្រែ]

 • Name: the common name of the state
 • Fullname: the full name of the state (such as "State of California" or "Commonwealth of Pennsylvania")
 • Nickname: one or more nicknames for the state, usually separated by semicolons

Flag[កែប្រែ]

 • Flag: file name of the state flag image; example: |Flag=Flag of California.svg
  • A small border is drawn around the flag unless |flag_border=no is set (for e.g. |Name=Ohio, which is the only state with a non-rectangular flag).
 • FlagAlt: (optional) alt-text for the flag image; if unspecified, the alt-text defaults to "Flag of Name"
 • Flaglink: (optional) a link to an article about the state's flag; if unspecified, the link defaults to "[[Flag of Name|Flag]]"

Seal[កែប្រែ]

 • Seal: file name of the state seal image; example: |Seal=Seal of California.svg
 • SealAlt: (optional) alt-text for the seal image; if unspecified, the alt-text defaults to "State seal of Name"
 • Seallink: (optional) a link to an article about the state's seal; if unspecified, the link defaults to "[[Seal of Name|Seal]]"

Emblem[កែប្រែ]

 • image_blank_emblem: file name of the relevant image; example: |image_blank_emblem=Coat of arms of Mississippi.svg
 • blank_emblem_link (optional): the link to the relevant article in plain text with no wikitext markup, example: |blank_emblem_link=Coat of arms of Mississippi.
 • blank_emblem_type (mandatory if "image_blank_emblem" is used): the type of emblem (e.g. coat of arms), example: |blank_emblem_type=Coat of arms. Can also be used with wikitext markup, in which case "blank_emblem_link" should not be used, example: |blank_emblem_type=[[Coat of arms of Mississippi|Coat of arms]].

Motto[កែប្រែ]

 • Motto: (optional) state motto

Song[កែប្រែ]

 • StateAnthem: (optional) state song or anthem

Map[កែប្រែ]

 • Map: file name of a map highlighting the state; example: |Map=California in United States.svg
 • MapAlt: (optional) alt-text for the map image; if unspecified, the alt-text defaults to "Map of the United States with Name highlighted"

Languages[កែប្រែ]

 • OfficialLang: (optional) the state's official language(s)
 • Languages: (optional) language(s) with a significant number of speakers in the state; often listed with a percentage, such as "English 94.6%, Spanish 5.9%"

Demonym[កែប្រែ]

Cities[កែប្រែ]

 • Capital: the state's capital city
 • LargestCity: the largest city (by population) in the state
  • Specify |LargestCity=capital if the capital is also the largest city
 • LargestMetro: (optional) the largest metropolitan area and urban areas (by population) in the state

Area[កែប្រែ]

 • AreaRank: where the state ranks on List of U.S. states and territories by area; example: |AreaRank=5th
 • TotalAreaUS: land + water area in square miles (usually rounded to a whole number)
 • TotalArea: land + water area in square kilometers (usually rounded to a whole number)
 • WidthUS: width of the state in miles (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "360")
 • Width: width of the state in kilometers (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "580")
 • LengthUS: length of the state in miles (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "360")
 • Length: length of the state in kilometers (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "580")
 • PCWater: percent of total area that is water; example: |PCWater=3.2
 • Latitude: range of latitudes in the state, usually given in degrees and minutes from the southernmost to the northernmost parallel
example: |Latitude=25° 50′ N to 36° 30′ N
 • Longitude: range of longitudes in the state, usually given in degrees and minutes from the easternmost to the westernmost meridian
example: |Longitude=93° 31′ W to 106° 39′ W

Population[កែប្រែ]

Elevations[កែប្រែ]

 • HighestPoint: text naming the location of the highest point in the state; usually it's the name of a mountain or hill
 • HighestElevUS: elevation of the highest point in feet
 • HighestElev: elevation of the highest point in meters
 • MeanElevUS: mean elevation of the state in feet
 • MeanElev: mean elevation of the state in meters
 • LowestPoint: (optional) text naming the location of the lowest point in the state; usually it's the name of a body of water
 • LowestElevUS: elevation of the lowest point in feet
 • LowestElev: elevation of the lowest point in meters

History[កែប្រែ]

Government[កែប្រែ]

 • Governor: the name and party of the current governor
 • Lieutenant Governor: the name and party of the current Lt. Governor/next-in-succession
 • Lieutenant Governor_alt: (optional, defaults to "Lieutenant Governor") the name of the title that succeeds the Governor; several states have no Lt. Gov. and instead their Secretary of State or President of the Senate is next in succession
 • Senate President Pro Tempore: the name and party of the current Senate President/leader of the upper legislative chamber
 • Speaker of the House of Representatives: the name and party of the current House Speaker/leader of the lower legislative chamber
 • Legislature: a link to the article about the state's legislature; example: |Legislature=[[New Mexico Legislature]]
 • Upperchamber: a link to the article about the state's upper legislative chamber; example: |Upperchamber=[[Wisconsin State Senate|Senate]]
 • Lowerchamber: a link to the article about the state's lower legislative chamber; example: |Lowerchamber=[[Wisconsin State Assembly|State Assembly]]
 • Senators: the two U.S. Senators from the state, listed by name and party; the two are separated by a linebreak <br />
 • Representatives: (optional) text that appears before the link to the list of delegates to the House of Representatives
Most states tally the number of Representatives per party (example: |Representative=6 Democrats, 6 Republicans). States with only a few Representatives usually list the people by name.

Time zones[កែប្រែ]

If timezone2 is specified, the time zone section will consist of four rows and the location for timezone1 and timezone2 should be specified.

Other information[កែប្រែ]

 • ISOCode: (optional) the ISO 3166-2:US code for the state
 • PostalAbbreviation: (optional) the state's current standard postal abbreviation
 • TradAbbreviation: (optional) common traditional abbreviations for the state
 • Website: (optional) an official URL for the state
 • module: (optional) used to insert other infobox
 • Footnotes: (optional) where footnotes can be placed
As of 2013, only Rhode Island uses this parameter.

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, specific to the day, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE); if it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

An infobox for States of the United States of America.

[Edit template data]

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Link to seal's pageSeallink

Link to the Wikipedia page of the state's seal

Dateoptional
Official languageOfficialLang

The state's official language, if it has one

Example
[[Template:Official languages of U.S. states and territories|English]]
Contentoptional
Languages spokenLanguages

no description

Example
Language spoken at home<ref name="StatisticalAtlas">{{cite web |url= https://statisticalatlas.com/state/California/Languages|title=Languages in California (State)|work=Statistical Atlas|access-date=August 15, 2018|archive-url= https://web.archive.org/web/20180815233304/https://statisticalatlas.com/state/California/Languages|archive-date=August 15, 2018|url-status=live}}</ref> * [[English language|English]]: 58.1% * [[Spanish language|Spanish]]: 28.8% * [[Chinese language|Chinese]]: 3.0% * [[Filipino language|Filipino]]: 2.2% * Other: 7.9%
Contentoptional
Largest cityLargestCity

The state's largest city by population

Example
Los Angeles
Page namesuggested
CapitalCapital

The state's capital city

Example
Sacramento
Page namerequired
Largest metropolitan areaLargestMetro

The state's largest metropolitan area and urban area by population

Example
[[Greater Los Angeles]]
Stringsuggested
TotalAreaUSTotalAreaUS

no description

Unknownoptional
WidthUSWidthUS

no description

Unknownoptional
WidthWidth

no description

Unknownoptional
LengthUSLengthUS

no description

Unknownoptional
LengthLength

no description

Unknownoptional
PCWaterPCWater

no description

Unknownoptional
LatitudeLatitude

no description

Unknownoptional
LongitudeLongitude

no description

Unknownoptional
Population rankPopRank population_rank

no description

Example
1st
Stringoptional
2010Pop2010Pop

no description

Unknownoptional
population_as_ofpopulation_as_of

no description

Unknownoptional
2000Pop2000Pop

no description

Unknownoptional
Median household incomeMedianHouseholdIncome

no description

Example
$71,805 (2017)<ref>{{cite web |url= http://kff.org/other/state-indicator/median-annual-income/?currentTimeframe=0 |website=The Henry J. Kaiser Family Foundation |title=Median Annual Household Income |access-date=May 19, 2018}}</ref>
Contentoptional
2010DensityUS2010DensityUS

no description

Unknownoptional
2000DensityUS2000DensityUS

no description

Unknownoptional
2010Density2010Density

no description

Unknownoptional
2000Density2000Density

no description

Unknownoptional
DensityRankDensityRank

no description

Unknownoptional
IncomeRankIncomeRank

no description

Unknownoptional
HighestPointHighestPoint

no description

Unknownoptional
HighestElevUSHighestElevUS

no description

Unknownoptional
HighestElevHighestElev

no description

Unknownoptional
MeanElevUSMeanElevUS

no description

Unknownoptional
MeanElevMeanElev

no description

Unknownoptional
LowestPointLowestPoint

no description

Unknownoptional
LowestElevLowestElev

no description

Unknownoptional
LowestElevUSLowestElevUS

no description

Unknownoptional
Former nameFormer

The state's former name(s)

Example
[[California Republic]]
Stringoptional
Admittance dateAdmittanceDate

Date the state was admitted to the union

Dateoptional
Admittance orderAdmittanceOrder

no description

Stringoptional
GovernorGovernor

no description

Example
{{nowrap|[[Gavin Newsom]] ([[Democratic Party (United States)|D]])}}
Contentoptional
Lieutenant Governor alt titleLieutenant Governor_alt

no description

Stringoptional
Lieutenant GovernorLieutenant Governor

no description

Example
{{nowrap|[[Eleni Kounalakis]] (D)}}
Contentsuggested
Senate Pro TemSenate Pro Tem

no description

Unknownoptional
House SpeakerHouse Speaker

no description

Unknownoptional
LegislatureLegislature

no description

Unknownoptional
Upper chamberUpperchamber Upperhouse

The state's upper legislative chamber

Example
[[California State Senate|State Senate]]
Contentsuggested
Lower chamberLowerchamber Lowerhouse

The state's lower legislative chamber

Example
[[California State Assembly|State Assembly]]
Contentsuggested
SenatorsSenators

The state's Senators in the US Senate

Example
{{ublist|[[Dianne Feinstein]] (D)|[[Kamala Harris]] (D)}}
Contentrequired
RepresentativesRepresentatives

The state's number of representatives in the House of Representatives by political party

Example
{{ublist|46 Democrats|7 Republicans}}
Contentrequired
timezone1timezone1

no description

Unknownoptional
utc_offset1utc_offset1

no description

Unknownoptional
timezone1_DSTtimezone1_DST

no description

Unknownoptional
utc_offset1_DSTutc_offset1_DST

no description

Unknownoptional
timezone1_locationtimezone1_location

no description

Unknownoptional
timezone2timezone2

no description

Unknownoptional
utc_offset2utc_offset2

no description

Unknownoptional
timezone2_DSTtimezone2_DST

no description

Unknownoptional
utc_offset2_DSTutc_offset2_DST

no description

Unknownoptional
timezone2_locationtimezone2_location

no description

Unknownoptional
Postal abbreviationPostalAbbreviation

Official 2-letter abbreviation of the state

Example
CA
Stringoptional
Traditional abbreviation(s)TradAbbreviation

The state's traditional abbreviation(s)

Example
Calif., Cal.
Stringoptional
Official nameofficial_name

The state's official name

Example
State of California
Stringsuggested
Area codesarea_code

A list of the state's telephone area codes

Example
209 213 310 323 408 415 510 530 559 562 619 626 650 661 707 714 760 805 818 831 858 909 916 925 949
Stringoptional
ISO codeiso_code

no description

Example
US-CA
Stringoptional
Official websitewebsite

The state's official website

Example
https://www.ca.gov/
URLoptional
Seal alternate textseal_alt

no description

Stringoptional
Link to flag's pageflag_link

Link to the Wikipedia page of the state's flag

Example
Flag of California
Page nameoptional
Seal imageimage_seal

An image of the state's seal

Fileoptional
Namename

The state's name

Example
California
Stringoptional
Flag imageimage_flag

An image of the state's flag

Example
Flag of California.svg
Fileoptional
Flag alternate textflag_alt

no description

Stringoptional
State nicknamenickname

The state's nickname

Example
The Golden State
Stringoptional
State nicknamesnicknames

The state's nicknames, if there are more than one

Example
The Constitution State (official), The Nutmeg State
Contentoptional
Footnotesfootnotes

no description

Contentoptional
Map alternate textmap_alt

no description

Stringoptional
Map imageimage_map

no description

Example
California in United States.svg
Fileoptional
State anthemanthem

The state's anthem

Example
"[[I Love You, California]]"<br />[[File:"I Love You, California" - Regional anthem of California.ogg|center]]
Contentoptional
State mottomotto

The state's motto(s)

Example
"[[Eureka (word)|Eureka]]"<ref name="motto-symbols">{{cite web |url= http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=2.&title=1.&part=&chapter=2.&article=|title=Chapter 2 of Division 2 of Title 1 of the California Government Code|work=[[California Office of Legislative Counsel]]|access-date=February 23, 2019 }}</ref>
Contentoptional
Demonympopulation_demonym

What the state's residents are called

Example
Californian
Stringsuggested
Area rankarea_rank

no description

Example
3rd
Stringoptional
Total areatotal_area

no description

Numberoptional
Modulemodule

no description

Stringoptional