ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ល្បែងវីដេអូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This is an infobox for video games.

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox video game
| title     = 
| collapsible  = 
| state     = 
| show image  = 
| image     = 
| caption    = 
| developer   = 
| publisher   = 
| distributor  = 
| series    = 
| engine    = 
| platforms   = 
| released   = {{Video game release|}}
| genre     = 
| modes     = 
| media     = 
}}

Add the following credit fields for people who worked on the game (please read inclusion notes below):

| director   = 
| producer   = 
| designer   = 
| programmer  = 
| artist    = 
| writer    = 
| starring   = 
| composer   = 

Add these fields for arcade games:

| cabinet    = 
| arcade system = 
| cpu      = 
| sound     = 
| display    = 

All fields are optional. See talk page for examples and standards.

Full syntax[កែប្រែ]

{{Infobox video game
| title     = 
| italic title = 
| collapsible  = 
| state     = 
| show image  = 
| image     = 
| caption    = 
| developer   = 
| publisher   = 
| distributor  = 
| series    = 
| engine    = 
| platforms   = 
| released   = {{Video game release|}}
| genre     = 
| modes     = 
| media     = 
| director   = 
| producer   = 
| designer   = 
| programmer  = 
| artist    = 
| writer    = 
| composer   = 
| cabinet    = 
| arcade system = 
| cpu      = 
| sound     = 
| display    = 
}}

Syntax guide[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Infobox video game ទំព័រគំរូ:Infobox video game

ទំព័រគំរូ:Infobox video game/doc/syntax guide

Microformat[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:UF-hprod

Template revisions[កែប្រែ]

Style changes[កែប្រែ]

Here's a record of previous styles that were very different from one another:

 • Gray with alternating colors, but with a gap between cells: [១] (Discussion)
 • Gray but no alternating colored rows: [២]
 • Purple with dark borders: [៣]

Field changes[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]