ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ល្បែងវីដេអូហ្គេម

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright=1]]
{{{caption}}}
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍{{{developer}}}
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ{{{publisher}}}
អ្នកដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិតករ{{{producer}}}
អ្នករចនា{{{designer}}}
អ្នកសរសេរកម្មវិធី{{{programmer}}}
សិល្បករ{{{artist}}}
អ្នកនិពន្ធ{{{writer}}}
អ្នកនិពន្ធបទភ្លេង{{{composer}}}
ភាគស៊េរី{{{series}}}
អេនជីន{{{engine}}}
វេទិកា{{{platforms}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ប្រភេទ{{{genre}}}
របៀប{{{modes}}}
ប្រព័ន្ធអាខេដ{{{arcade system}}}

ទំព័រគំរូ:Uses Wikidata

This is an infobox for video games. It is capable of pulling reliably sourced values from Wikidata when fields are omitted. (See WP:VG/WD for a guide to editing Wikidata.) To prevent Wikidata from pulling data for a field, use the parameter in the template but leave its contents blank.

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox video game
| collapsible = 
| state = 
| italic title = 
| title = 
| image = 
| alt = 
| caption = 
| developer = 
| publisher = 
| series = 
| engine = 
| platforms = 
| released = 
| genre = 
| modes = 
| arcade system = 
}}

Add the following credit fields for lead developers who worked on the game (please read inclusion notes below):

| director = 
| producer = 
| designer = 
| programmer = 
| artist = 
| writer = 
| composer = 

All fields are optional. See talk page for examples and standards.

Full syntax[កែប្រែ]

{{Infobox video game
| collapsible = 
| state = 
| italic title = 
| title = 
| image = 
| alt = 
| caption = 
| developer = 
| publisher = 
| series = 
| engine = 
| platforms = 
| released = 
| genre = 
| modes = 
| arcade system = 
| director = 
| producer = 
| designer = 
| programmer = 
| artist = 
| writer = 
| composer = 
}}

Syntax guide[កែប្រែ]

Nintendogs
Example image not to be used in article namespace.jpg
An example image
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍Nintendo EAD
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយNintendo
អ្នកដឹកនាំKiyoshi Mizuki
ផលិតករHideki Konno
អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងHajime Wakai
វេទិកាNintendo DS
ចេញផ្សាយ
ប្រភេទPet-raising simulation
របៀបSingle-player, multiplayer

Note: In the following, plurals such as "developers", "publishers", "artists", etc do not exclude the singular (i.e. "artists", for example, implies "artist or artists"). Similarly, with the credit fields, individual development tasks for one field (e.g. which artists designed characters and which designed concept art; or which writers created story lines and which wrote scripts) should not be mentioned in the infobox but in the article text instead. Individual tasks should be generally kept to prose and the field should only list key people.[១][២] For example, the distinction between story and script writers of The Legend of Zelda: Twilight Princess is mentioned in the article's development section.

Parameter Default Description
collapsible no Set =yes to make the box collapsible.
fetchwikidata ALL If you don't want all values to be fetched from wikidata, specify their property names here (see Module:WikidataIB for more details)
suppressfields If you want to exclude some Wikidata values, specify their property names here (see Module:WikidataIB for more details)
onlysourced yes Set to no if you only want to fetch values from Wikidata that do not have references (see Module:WikidataIB for more details, and see this RFC, which requires reliable sources for imported Wikidata fields in infoboxes, before doing so)
qid Set to the Wikidata QID of the entry that you want to retrieve info from, if it is not the page that the template is being used on
refs no set to yes if you want to fetch references from Wikidata (displayed inline and in the refs section)
noicon no when set to no, a small pen icon will be shown next to items populated from Wikidata, which can be used to edit the value. If set to yes, the pen icons will be hidden, and instead a single link stating "Edit on Wikidata" will display at the bottom of the Infobox.
state Determines the initial collapsed state of the infobox. Set =collapsed to put the box in collapsed state initially. Set =expanded to put the box in expanded state initially. Set =autocollapse to have the box's initial collapsed state be determined automatically based on the number of other templates in the article that also have the "collapsible" attribute. (Has no effect if collapsible is not used.)
title The full name of the game including punctuation and style (e.g., "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" instead of "Super Mario RPG" or "Legend of the Seven Stars"). Do not wikilink the name of the game.
ទំព័រគំរូ:Vanchor រូបភាព (P18) The ideal image is an English-language cover or, in the case of an arcade game, a promotional flier. Secondarily, use a logo or foreign-language cover. When cover designs differ between regions, use the cover from the region associated with the game's first English language release, though do not change another English-language version that has been uploaded first. Use art without platform decals, such as PC cover art, where possible. Avoid screenshots (per consensus), and multiple images (per WP:FUC #3). Also see the WPVG image guideline.
 • Format the filename without the File: prefix (e.g., Name.jpg). The infobox uses "frameless" and "upright" flags to auto-size the image and accommodate user preferences. Do not manually set the image size with added syntax (e.g., "frameless", "upright", or "px").
alt Alternative text – A short descriptive text associated with an image that serves the same purpose and conveys the same essential information as the image. Useful in situations where the image is not available to the reader, e.g If they are using a screen reader due to a visual impairment. See WP:ALT for information about how to write good Alternative text.
caption (P2096) A short description of the image. Is it a flyer, a game cover, or something else? (See above for what an image should consist of.) This is used as the alternate text that will be displayed below the image. (Does not show if image is not used.)
ទំព័រគំរូ:Vanchor អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ (P178) The popular name or names of the video game developers. This field is for the game development company (e.g., Nintendo) or, if confirmed by primary sources, the name of the team that developed the game (e.g., Nintendo EAD). The names can be wikilinked. Individual development tasks handled by different companies (e.g., scenario, programming) and ports should not be mentioned in the infobox but in the article text instead.
ទំព័រគំរូ:Vanchor (P123) The popular name or names of the video game publishers. Add publishers for English-language regions and the developer's region. The names can be wikilinked. Use the {{Video game release}} template for regional publishers. If there are many publishers or if the list grows too long, use the {{Collapsible list}} template, fill the field title= with the primary publisher, and also include the field titlestyle=font-weight:normal;background:transparent;text-align:left;.
series (P179) The video game series the game is associated with. Only use this field if there is an article for the series. Wikilink and italicize the names (such as ''[[Halo (series)|Halo]]'').
ទំព័រគំរូ:Vanchor (P408) The game's engine. Only use this field for those engines listed in Category:Video game engines, either engines with an established, independent article (such as Unreal Engine), or those that have a redirect to their own section on an appropriate developer or series page (such as Dunia Engine). Wikilink its name (such as [[id Tech 3]]).[៣] Do not list common middleware engines such as Havok, SpeedTree or Euphoria.
ទំព័រគំរូ:Vanchor (P400) The unabbreviated console or operating system family for which the game was specifically developed. With multi-platform games, order by chronology; if the game was released on multiple platforms on the same day, list that subset in alphabetical order. This field includes dedicated ports, but not games in emulation or services. E.g., we would include the platforms listed in green, but not include those red below:
Deus Ex was ported specifically for the PlayStation 2, but was emulated on the ទំព័រគំរូ:!xt
EarthBound was not ported but emulated on the ទំព័រគំរូ:!xt
Star Fox 2 was developed for the Super Nintendo Entertainment System, but only later saw release in emulation on the ទំព័រគំរូ:!xt
Windows, not ទំព័រគំរូ:!xt or ទំព័រគំរូ:!xt
Xbox 360, not ទំព័រគំរូ:!xt, nor ទំព័រគំរូ:!xt from Microsoft's backward compatibility program
iOS or Android, not ទំព័រគំរូ:!xt or ទំព័រគំរូ:!xt
The original platform, not ទំព័រគំរូ:!xt or ទំព័រគំរូ:!xt

Games that were developed for macOS should cover the operating system's name as it was at the time of the game's release:

 • Classic Mac OS (before September 13, 2000)
 • Mac OS X (September 13, 2000–July 24, 2012)
 • OS X (July 25, 2012–September 21, 2016)
 • macOS (September 22, 2016–present)

For short platform lists, consider using {{unbulleted list}} ({{ubl}}) to arrange each platform on its own line. For long platform lists (more than 10 or so platforms), and in which there was a key primary platform, consider using {{collapsible list}}, with its |title= set to the primary platform (see for example Lemmings (video game))

ទំព័រគំរូ:Vanchor Add release dates according to the platforms field, for English-language regions and the developer's region. Use only general public release dates of full games, not mod, festival, preview, or early access dates. If sourced, use the game's exact release date ("ខែមេសា ១, ២០២៣"). Use the {{Video game release}} template: {{Video game release|NA|ខែមេសា ១, ២០២៣}}. If there are many release dates, enclose them all with the {{Collapsible list}} template[៤] followed by |title= with a {{Nobold}} template using the earliest release date. Platforms can be abbreviated to fit in one line and should be listed as bolded section titles without colons, separated with commas (e.g., PC, 3DS, PS4). Only use WW to provide clarity where a game has various differing release dates including multiple regional release dates on some platforms and worldwide on other platforms.
genre ប្រភេទ (P136) The gameplay genre or genres (such as first-person shooter, adventure, etc) the game is categorized in by its developers and publishers, or by reliable sources. Do not include broad gameplay mechanics that are frequently confused with genres, such as open world. This should not include thematic genres (like science fiction, horror, etc.) as video games are more difficult to categorize in such a way. Verifiable thematic genres can be mentioned in the article's body.
modes (P404) Playing modes offered by the game. Currently, the only accepted values are single-player, multiplayer, or both.[៥]
arcade system (P2670) (Q631229), qualifier ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​នៃ (P31) The name of or names associated with the arcade game's system board hardware. In case of unique arcade hardware, omit this field and use those below.
director នាយក (P57) The popular names of the game directors or creative directors who oversaw the creative development of the game. The names can be wikilinked.
 1. List only the person credited specifically with the title "director";
 2. Do not list other types of directors in this field;
 3. For games directed by a succession of people (e.g. MMOs and games with exceptionally long development cycles), indicate their years of involvement.
producer ផលិតករ (P162) The popular names of the video game producers in overall charge of the production of the game. The names can be wikilinked.
 1. List only the person credited specifically with the title "producer";
 2. Do not list the "Executive producer" or other "sub"-producer credits;
 3. If three or more people are credited as "co-producer"s, discuss whether any one played the most significant part and, if decided, list that person;
 4. List the "Creative producer" only if said person's involvement in the game is discussed in the article's development-related section.
designer (P287) The popular names of the video game designers, i.e. people who worked on the game's system. The names can be wikilinked. This field is often unfilled in modern high-budget development due to large team sizes and collaboration. Older games and indie games are more likely to use this position.
 1. If a single person is credited as "Lead designer", list that person; synonyms for this position include "[game] design director" and "lead planner";
 2. If there is no equivalent to #1, omit this field;
 3. If three or more people are credited as "lead designer"s, discuss whether any one played the most significant part and, if decided, list that person.
programmer (P943) The popular names of the video game programmers. The names can be wikilinked. This field is often unfilled in modern high-budget development due to large team sizes and collaboration. Older games and indie games are more likely to use this position.
 1. If a single person is credited as "lead programmer", list that person; synonyms for this position may include "technical director";
 2. If there is no equivalent to #1, omit this field;
 3. If three or more people are credited as "lead programmer", discuss whether one played the most significant part and, if decided, list that person.
artist (P3080) The popular names of the video game artists. The names can be wikilinked.
 1. List the person credited as "art director" or "lead artist";
 2. List no more than three people in this field.
writer (P50) The popular names of the video game writers. The names can wikilinked. The writers should be listed in the order of their contribution, with those who wrote the game's scenarios/scripts listed before the game's story writers.
 1. If a single person is credited as "scenario director" or "scenario writer", list that person; synonyms for this position include "lead writer";
 2. If there is a person credited as "scenario concept writer" or "[original] concept", also list that person here;
 3. List no more than three people in this field.
composer អ្នកនិពន្ធចម្រៀង (P86) The popular names of the video game composers.
 1. List people who contributed significantly to the soundtrack. Discuss inclusion criteria on a per-game basis on the talk page.
commons (P373) The commons category link

Microformat[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:UF-hprod

Template revisions[កែប្រែ]

Style changes[កែប្រែ]

Here's a record of previous styles that were very different from one another:

 • Gray with alternating colors, but with a gap between cells: [១] (discussion)
 • Gray but no alternating colored rows: [២]
 • Purple with dark borders: [៣]

Field changes[កែប្រែ]

 • Input method: The input method section was removed on August 14, 2010. (discussion)
 • Ratings: The ratings section was removed on October 2, 2012. (discussion)
 • Requirements: The requirements section was removed on December 18, 2012. (discussion)
 • Version: The version section was removed on February 24, 2013. (discussion)
 • Media: The media field was removed on May 8, 2015. (discussion)
 • Arcade specific fields, such as cabinet, display, CPU, and sound, were removed on November 26, 2020. (discussion)

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន ល្បែងវីដេអូហ្គេម

A template to generate an infobox for a video game.

[Edit template data]

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
titletitle

Title of the game. If not specified the 'name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Lineoptional
collapsiblecollapsible

Whether this screenshot is hidden by default, set to 'yes' to place the screenshot in a collapsible section

Lineoptional
statestate

Determines the initial collapsed state of the infobox. Set collapsed to put the box in collapsed state initially. Set expanded to put the box in expanded state initially. Set autocollapse to have the box's initial collapsed state be determined automatically based on the number of other templates in the article that also have the "collapsible" attribute. (Has no effect if collapsible is not used.)

Default
autocollapse
Stringoptional
imageimage

File name for a screenshot of the image, e.g. 'GIMP screenshot.png'

Fileoptional
borderborder

Add a border around the image

Example
yes
Stringoptional
captioncaption

A short description of the image.

Stringoptional
developerdeveloper

The popular name(s) of the game developer(s), if confirmed by primary sources.

Stringoptional
publisherpublisher

The popular name(s) of the video game publisher(s), if confirmed by primary sources.

Stringoptional
seriesseries

The video game series the game is associated with. Only use this field if there is an article for the series. Wikilink and italicize the name(s) (such as Halo).

Stringoptional
engineengine

The game's engine

Stringoptional
platformsplatforms

The unabbreviated console or operating system family the game was specifically developed or officially announced (if not canceled) for. This includes dedicated ports, but not games in emulation or services. See documentation for examples.

Stringoptional
releasedreleased

Release date. If possible, use the game's exact release date. Example: November 3, 2013.

Stringoptional
genregenre

The genre of the game, such as first-person shooter, adventure, etc.

Stringoptional
modesmodes

Playing modes offered by the game. Currently, the only accepted values are single-player, multiplayer, or both.

Stringoptional
arcade systemarcade system

no description

Stringoptional
NoteNote

no description

Stringoptional
directordirector

The popular names of the game directors or creative directors who oversaw the creative development of the game. The names can be wikilinked.

Stringoptional
producerproducer

The popular names of the game producers in overall charge of the production of the game. The names can be wikilinked.

Stringoptional
designerdesigner

The popular names of the game designers, i.e. people who worked on the game's system. The names can be wikilinked. This field is often unfilled in modern high-budget development due to large team sizes and collaboration. Older games and indie games are more likely to use this position.

Stringoptional
programmerprogrammer

The popular names of the game programmers. The names can be wikilinked. This field is often unfilled in modern high-budget development due to large team sizes and collaboration. Older games and indie games are more likely to use this position.

Stringoptional
artistartist

The popular names of the game's artists. The names can be wikilinked.

Stringoptional
writerwriter

The popular names of the game's writers. The names can wikilinked. The writers should be listed in the order of their contribution, with those who wrote the game's scenarios/scripts listed before the game's story writers.

Stringoptional
composercomposer

The popular names of the composers who worked on the game's music.

Stringoptional
fetchwikidatafetchwikidata

no description

Unknownoptional
suppressfieldssuppressfields

no description

Unknownoptional
onlysourcedonlysourced

no description

Unknownoptional
qidqid

no description

Unknownoptional
refsrefs

no description

Unknownoptional
noiconnoicon

no description

Unknownoptional
altalt

no description

Unknownoptional

Tracking categories[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]