ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន វាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិល

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{{title}}}
Part of {{{partof}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
ឈ្មោះជនជាតិដើម{{{native_name}}}
ទីតាំង{{{location}}}
កូអរដោនេ{{{coordinates}}}
កាលបរិច្ឆេទ{{{date}}}
{{{time}}}
{{{time-begin}}} – {{{time-end}}} ({{{timezone}}})
គោលដៅ{{{target}}}
ប្រភេទនៃការវាយប្រហារ
{{{type}}}
អាវុធ{{{weapon}}}
ចំនួន​ស្លាប់{{{fatalities}}}
រងរបួស{{{injuries}}}
ជនរងគ្រោះ{{{victims}}}
ជនល្មើស{{{perpetrators}}}
ចំនួន អ្នកចូលរួម
{{{numparts}}}
អ្នកការពារ{{{dfens}}}
ការជម្រុញចិត្ត{{{motive}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
{{{notes}}}
{{Infobox civilian attack
| title     = 
| partof    = 
| image     = 
| image_size  = 
| image_upright =
| alt      = 
| caption    = 
| map      = 
| map_size   = 
| map_alt    = 
| map_caption  = 
| location   = 
| target    = 
| coordinates  = 
| date     = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}}-<br />{{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| time     = 
| timezone   = 
| type     = 
| fatalities  = 
| injuries   = 
| victims    = <!-- or | victim = -->
| perpetrators = <!-- or | perpetrator = --> <!-- alias: | perps = or | perp = -->
| assailants  = <!-- or | assailant = -->
| weapons    = 
| numparts   = <!-- or | numpart = -->
| dfens     = <!-- or | dfen = -->
| motive    = 
| inquiry    = 
| coroner    = 
| accused    = 
| convicted   = 
| verdict    = 
| convictions  = 
| charges    = 
| litigation  = 
| website    = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module    =
}}

Example[កែប្រែ]

1993 World Trade Center bombing
WTC 1993 ATF Commons.jpg
Underground damage after the bombing
ទីតាំងWorld Trade Center, New York City, United States
កូអរដោនេ40°42′41″N 74°00′43″W / 40.711452°N 74.011919°W / 40.711452; -74.011919Coordinates: 40°42′41″N 74°00′43″W / 40.711452°N 74.011919°W / 40.711452; -74.011919
កាលបរិច្ឆេទFebruary 26, 1993
12:17:37 p.m. (UTC−05:00)
គោលដៅWorld Trade Center
ប្រភេទនៃការវាយប្រហារ
Truck bombing, mass murder
ចំនួន​ស្លាប់6
រងរបួស1,042
ជនល្មើសal-Qaeda
អ្នកវាយប្រហារRamzi Yousef, Eyad Ismoil, and co-conspirators
ការជម្រុញចិត្តIslamic fundamentalism, American foreign policy, U.S. support for Israel
{{Infobox civilian attack
| title = 1993 World Trade Center bombing
| image = WTC 1993 ATF Commons.jpg
| caption = Underground damage after the bombing
| location = [[World Trade Center (1973–2001)|World Trade Center]], New York City, United States
| coordinates = {{coord|40.711452|N|74.011919|W|region:US-NY_type:event|display=title,inline}}
| target = [[World Trade Center (1973–2001)|World Trade Center]]
| date = February 26, 1993
| time = 12:17:37 p.m.
| timezone = [[UTC−05:00]]
| type = [[Car bomb|Truck bombing]], [[mass murder]]
| fatalities = 6
| injuries = 1,042
| perp = [[al-Qaeda]]
| assailants = [[Ramzi Yousef]], [[Eyad Ismoil]], and co-conspirators
| motive = [[Islamic fundamentalism]], [[American foreign policy]], [[Israel–United States military relations#Military aid and procurement|U.S. support for Israel]]
}}

For all fields, no wikilinks are automatically incorporated into the infobox. Therefore, if you want anything to be linked to something else, they must be added when including the template.

Required fields[កែប្រែ]

 • title – A title for the attack; most likely this will match the article title, but you can change it to something slightly different if the title is a little over-descriptive
 • location – The physical place, perhaps a specific airplane or building (multiple targets are allowed, of course), including the city, where the attack occurred; including the country is preferred for cities; including the province or state is discouraged unless necessary or well-known:
Will be fetched from Wikidata ( (P276), if available) if not locally set
 • date – The date of the attack; use {{start date}} to allow for users' date preferences to go into effect and include the date in the hCalendar microformat (see below; use {{end date}} for multi-day events). Will be fetched from Wikidata ( (P585), if available) if not locally set

Optional fields[កែប្រែ]

 • native_name – the native name of the event, if different
 • native_name_langISO 639-2 code for the native name e.g. 'fr' for French. For an event with more than one native name, use {{lang|XX|...}} for each name with {{plainlist}} or {{unbulleted list}} separating the names.
 • partof – a violent campaign containing the civilian attack event described in the article.
 • image – An image associated with the event; do not precede the image name with Image: or File:. Will be fetched from Wikidata (រូបភាព (P18), if available) if not locally set
 • image_size – Size of main image in pixels (Do not include "px"). Default 250. Example format — image_size = 150. For most cases, image_upright should be used instead, per WP:IMGSIZE.
 • image_upright – Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).
 • alt – Alt text for the image, for visually impaired readers. See WP:ALT. This should be specified if image is specified.
 • caption – A caption for the image. Will be fetched from Wikidata ( (P2096), if available) if not locally set
 • map – A ទំព័រគំរូ:Tlg or map image
 • map_caption – A caption for the map
 • target – The target and/or purpose of the attack
 • coordinates – geographical coordinates. Use ទំព័រគំរូ:Tlg with |display=inline,title. Will be fetched from Wikidata ( (P625), if available) if not locally set
 • time – The time of the attack, or of multiple attacks if they all occurred at the same time (do not use this along with time-begin and time-end)
 • time-begin and time-end – The start and end times, respectively, if a series of attacks (do not use this along with time)
 • timezone – The timezone of the location of the attack(s); UTC+X, UTC−X, or UTC (i.e. offset from UTC) preferred
 • type – The type of attack (e.g. suicide bombing, mass shooting, etc.)
 • weapons – Weapons used in attacks (this field should not be over-used)
 • fatalities – Number of people killed during attack(s); optionally, you can split this into different types of people (e.g. 121 passengers, 21 crew or 3 soldiers, 1 civilian)
 • injuries – Number of people injured (excludes those killed) during attack(s)
 • victims – i.e. hostages, etc. (use victim in case of a single person)
 • perpetrators – The group that brings about or carries out a harmful, illegal, or immoral act (use perpetrator in case of a single group). Aliases: perp and perps
 • assailants – Those responsible for physically attacking others. (use assailant in case of a single person)
 • numparts – Number of participants in the attack on the part of the perps (use numpart in case of a single person)
 • dfens – Those who defended or repelled the attack, or were responsible for the immediate aftermath (use defen in case of a single person)
 • motive – The motive, the reason why the attack was carried out
 • website – Official websites (e.g. inquests/ inquiries, trials, commemoration or memorials) only. Use {{URL}}
 • module – See Embedding other templates
 • inquiry - May be an inquest or other official inquiry
 • coroner - Where coronial, the coroner appointed
 • accused
 • convicted
 • verdict
 • convictions
 • charges
 • litigation

Coordinates[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:UF-coord

Embedding other templates[កែប្រែ]

The module= parameter can be used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules):

{{Infobox civilian attack
| name = 
...
| module = {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or 'child=yes' or 'subbox=yes' -->
 ...
 }}
}}

TemplateData[កែប្រែ]

Microformats[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. Within the hCalendar is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; (but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

To include a URL, use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

ទំព័រគំរូ:Flat list

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

ទំព័រគំរូ:Flat list

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Tracking category[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]