ទំព័រគំរូ:ពុទ្ធស្ថាន

ពីវិគីភីឌា
ពុទ្ធស្ថាន
Dharma Wheel.svg
ស្ថានធំទាំង៤ដែលជាសំវេជ្ជនីយដ្ឋាន
លុម្ពិនី · ពុទ្ធគយា
ឥសិបតនមិគទាយវ័ន · កុសិនារា
ពុទ្ធស្ថានធំៗដទៃ
សាវត្ថី · រាជគ្រឹះ
សង្កស្ស · វេសាលី
ពុទ្ធស្ថានផ្សេងទៀត
បាតលីបុត្រ · Gaya · កោសម្ពី
កបិលពស្តុ · ទេវទហៈ

Kesariya · បាវា
នាលន្ទា · ពារាណសី

Later Sites
Sanchi · Mathura
Ellora · អចិន្តា · Vikramshila
Ratnagiri · Udayagiri · Lalitgiri
Bharhut · Barabar Caves
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ការប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:ពុទ្ធស្ថាន នឹងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ដល់អត្ថបទមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹង ទីស្ថានដែលព្រះពុទ្ធ ព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅ។

Other sites refers to sites other than the above 8 main sites (4 + 4).

Also, important historical Buddhist sites in India from later times (when the Buddha passed away already) can be included at the bottom of the article, under the heading later sites.

ប្រភព[កែប្រែ]

Wikipedia's policy on verifiability states:

"The burden of evidence lies with the editor who adds or restores material. Material that is challenged or likely to be challenged needs a reliable source, which should be cited in the article."

The main articles and set of related citations for this template's content are listed in this template itself. Questions about the reliability or accuracy of this template's concepts should be addressed on those articles' talk pages. Questions about this template's organization should be addressed on this template's talk page.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]