ទំព័រគំរូ:Age as of date

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះគណនាអាយុបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សដែលពឹងផ្អែកលើអាយុដែលគេបានដឹងតាមរយៈកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់។ This is useful when a reference states a person's age at the time of the reference's publication.

{{Age as of date|age|year|month|day}}

The age, year, and day must be supplied as natural numbers; month can be specified as a natural number as well as by name or abbreviation (e.g. "August" or "Aug"). The Gregorian calendar is assumed, with no special support provided for dual dating or the difference between Old Style and New Style dates .

If a reference dated July 4, 2020 mentions that someone is 50 years old, that person's current age can be rendered using:

{{Age as of date|50|2020|July|4}}

Examples[កែប្រែ]

Template text Result
{{Age as of date|50|2020|1|1}} 52–53
{{Age as of date|50|2020|12|31}} 51–52
{{Age as of date|50|2020|10|5}} 52
{{Age as of date|50|2020|តុលា|5}} Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator.
{{Age as of date|50|2020|ខែតុលា|5}} Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator.

See also[កែប្រែ]

Birth, death, age
{{BirthDeathAge}} – carries out the functions of this template and all the following ones
{{Birth date}} – displays the date and related hidden metadata
{{Birth date and age2}} – displays birth date, plus age as of a specified date, "(aged ##)" appears after the birth date
{{Birth year and age}} – year of birth and approximate age
{{Birth-date and age}} – display birth date and age, accepts dates as text (15 June 1950; June 15, 1950; June 1950; etc.)
{{Birth based on age as of date}} – displays approximate birth year and current age; used when a dated reference mentions the age of a person as of the date of publication
{{Death date}} – displays the date and related hidden metadata
{{Death date and age}} – same as {{Death date}}, except that "(aged ##)" appears after the death date
{{Death year and age}} – year of death and approximate age at death
{{Death-date and age}} – display death date and age, accepts date as text (15 June 1950; June 15, 1950; June 1950; etc.)
Age only
{{Age}} – age based on the number of full years between two dates (or a specified date and current date)
{{Age nts}} – similar to the above, but will sort correctly in sortable tables
{{Age in years and days}} – full years and days between two dates (or a specified date and current date)
{{Age in days}} – age in days between two dates (or a specified date and current date)
{{Age as of date}} – current age in years, based on a known age as of a specified date