ទំព័រគំរូ:Class

ពីវិគីភីឌា
 ??? 
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is used to show WP1.0 assessment ratings on WikiProject banners and other places.

Usage[កែប្រែ]

 • {{class|grade}}
  Where grade is the classification of the article.
 • {{class|grade|image=yes}}
  |image=yes Displays a small icon next to the grade description for all assessments (produced by {{class/icon}}).
  |image=no does not ever display icons.
  |image= (blank or undefined) displays icons for FA, FL, A and GA classes only.
 • {{class|grade|category=category}}
  Define an alternative category link.

Examples[កែប្រែ]

{{class|FA}}

 FA 

{{class|FA|image=no}}

 FA 

{{class|FA|category=biography articles}}

 FA 

{{class|Bplus}}

 Bplus 

{{class|Bplus|image=yes}}

 Bplus 

{{class|Bplus|category=mathematics articles}}

 Bplus 

See also[កែប្រែ]

Standard class types
 FA   A   GA   B 
{{class|FA}} {{class|A}} {{class|GA}} {{class|B}}
 C   Start   Stub   FL 
{{class|C}} {{class|Start}} {{class|Stub}} {{class|FL}}
 List   FM   NA   ??? 
{{class|List}} {{class|FM}} {{class|NA}} {{class|Unassessed}}
Non-standard class types
 Book   Category   Current   Disambig 
{{class|Book}} {{class|Category}} {{class|Current}} {{class|Disambig}}
 File   Future   Merge   Needed 
{{class|File}} {{class|Future}} {{class|Merge}} {{class|Needed}}
 Portal   Project   Redirect   Template 
{{class|Portal}} {{class|Project}} {{class|Redirect}} {{class|Template}}
Importance types
 Top   High   Mid   Low 
{{importance|Top}} {{importance|High}} {{importance|Mid}} {{importance|Low}}
 Bottom   No   NA   ??? 
{{importance|Bottom}} {{importance|No}} {{importance|NA}} {{importance|Unknown}}
Class
Importance
Hybrid
Tool to add multiple templates to quality assessment pages