ទំព័រគំរូ:Class/icon

ពីវិគីភីឌា

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template creates an inline image that is used in meta pages such as Wikipedia:Vital articles and/or in user pages.

 • Featured Article: {{Classicon|FA}}
 • Featured List: {{Classicon|FL}}
 • Featured Media: {{Classicon|FM}}
 • A-Class Article: {{Classicon|A}}
 • Good Article: {{Classicon|GA}}
 • B-Class Article: {{Classicon|B}}
 • C-Class Article: {{Classicon|C}}
 • Start-Class Article: {{Classicon|Start}}
 • Stub-Class Article: {{Classicon|Stub}}
 • List-Class Article: {{Classicon|List}}
 • Non-Article Page: {{Classicon|NA}}

 • Unknown-Class Article: {{Classicon|No}}
 • Book Page: {{Classicon|Book}}
 • Category Page: {{Classicon|Category}}
 • Disambiguation Page: {{Classicon|Disambig}}
 • Media File Page: {{Classicon|Image}}
 • Portal Page: {{Classicon|Portal}}
 • Project Page: {{Classicon|Project}}
 • Redirect Page: {{Classicon|Redirect}}
 • Template Page: {{Classicon|Template}}
 • Unknown: {{Classicon|}}

See also[កែប្រែ]

Standard class types
 FA   A   GA   B 
{{class|FA}} {{class|A}} {{class|GA}} {{class|B}}
 C   Start   Stub   FL 
{{class|C}} {{class|Start}} {{class|Stub}} {{class|FL}}
 List   FM   NA   ??? 
{{class|List}} {{class|FM}} {{class|NA}} {{class|Unassessed}}
Non-standard class types
 Book   Category   Current   Disambig 
{{class|Book}} {{class|Category}} {{class|Current}} {{class|Disambig}}
 File   Future   Merge   Needed 
{{class|File}} {{class|Future}} {{class|Merge}} {{class|Needed}}
 Portal   Project   Redirect   Template 
{{class|Portal}} {{class|Project}} {{class|Redirect}} {{class|Template}}
Importance types
 Top   High   Mid   Low 
{{importance|Top}} {{importance|High}} {{importance|Mid}} {{importance|Low}}
 Bottom   No   NA   ??? 
{{importance|Bottom}} {{importance|No}} {{importance|NA}} {{importance|Unknown}}
Class
Importance
Hybrid
Tool to add multiple templates to quality assessment pages