ទំព័រគំរូ:Coor URL

ពីវិគីភីឌា

http://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%BC:Coor_URL&params=