ទំព័រគំរូ:Coor title dms

Permanently protected template
ពីវិគីភីឌា

កូអរដោនេ: Coordinates: Unable to parse latitude as a number:{{{1}}}
Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បំរើបំរាស់

The template should be placed at the bottom of the article before the Categories and interwiki language links, so that other editors will always know where to find it. Furthermore, future implementations may treat it differently in different site themes, and placing it in a standard location will make this easier.

Copy this blank version to use:

{{coor title dms|deg|min|sec|NS|deg|min|sec|EW|optional}}

Replace the first occurrences of deg, min, and sec with the degree, minute, and second of the North-South component of the coordinates, and the second occurrences with the same for the East-West component. NS and EW should each be replaced with one or the other of N or S, and E or W. The optional can be any type:, region:, or scale: parameters that are recognised by the map server (such as the popular type:city and type:landmark options.


គោលបំណង

This template places latitude and longitude coordinates for the location somewhere near the article's title, depending on the skin used and whether a user is logged in. Clicking on the coordinates will take users to an experimental mapsource wiki where they can choose a particular map site to view that location.

ទំព័រគំរូដទៃក្នុងក្រុមនេះ

សូមមើលផងដែរ