ទំព័រគំរូ:Infobox NRHP

ពីវិគីភីឌា
{{{name}}}
Invalid designation
Invalid designation
Invalid designation
Invalid designation
{{{designated_other1_name}}} #{{{designated_other1_number}}}
{{{designated_other2_name}}} #{{{designated_other2_number}}}
{{{designated_other3_name}}} #{{{designated_other3_number}}}
{{{caption}}}
Infobox NRHP is located in the USA
{{{map_caption}}}
ទីតាំង{{{location}}}
Nearest city{{{nearest_city}}}
កូអរដោនេ404 Error: Invalid or missing first parameter. The first parameter should be the dataset you wish to query, e.g. "ISO 3166-1", "ISO 639-2", etc. Shortcuts to datasets are also valid, e.g. "Countries" or "Languages". For a full set of supported datasets, click here._type:landmark 25°0′0″N 67°0′0″W / 25.00000°N 67.00000°W / 25.00000; -67.00000Coordinates: 404 Error: Invalid or missing first parameter. The first parameter should be the dataset you wish to query, e.g. "ISO 3166-1", "ISO 639-2", etc. Shortcuts to datasets are also valid, e.g. "Countries" or "Languages". For a full set of supported datasets, click here._type:landmark 25°0′0″N 67°0′0″W / 25.00000°N 67.00000°W / 25.00000; -67.00000
ផ្ទៃក្រឡា{{{area}}}
សង់{{{built}}}
សង់ដោយ{{{builder}}}
ស្ថាបត្យករ{{{architect}}}
រចនាបថ ស្ថាបត្យកម្ម{{{architecture}}}
Sculptor{{{sculptor}}}
Demolished{{{demolished}}}
Restored{{{restored}}}
Restored by{{{restored_by}}}
Visitation{{{visitation_num}}} ({{{visitation_year}}}){{{visitation_ref}}}
អង្គអភិបាល{{{governing_body}}}
Part of{{{partof}}} ({{{partof_refnum}}})
ប.ព.ក.{{{mpsub}}}
ឯកសារយោង ប.ក.ប.ជ. #{{{refnum}}} (original)
{{{increase_refnum}}} (increase 1)
{{{increase2_refnum}}} (increase 2)
{{{increase3_refnum}}} (increase 3)
{{{decrease_refnum}}} (decrease 1)
{{{decrease2_refnum}}} (decrease 2)
{{{decrease3_refnum}}} (decrease 3)
{{{DESIGNATED_OTHER1_ABBR}}} #{{{designated_other1_number}}}
{{{DESIGNATED_OTHER2_ABBR}}} #{{{designated_other2_number}}}
{{{DESIGNATED_OTHER3_ABBR}}} #{{{designated_other3_number}}}
Significant dates
{{{sigdate1_label}}}{{{sigdate1}}}
{{{sigdate2_label}}}{{{sigdate2}}}
{{{sigdate3_label}}}{{{sigdate3}}}
បានបញ្ចូលទៅប.ក.ប.ជ.{{{added}}}
Boundary increases{{{increase}}}
{{{increase2}}}
{{{increase3}}}
Boundary decreases{{{decrease}}}
{{{decrease2}}}
{{{decrease3}}}
Designated {{{NRHP_TYPE}}}{{{designated_nrhp_type}}}
Designated {{{NRHP_TYPE2}}}{{{designated_nrhp_type2}}}
Designated {{{NRHP_TYPE3}}}{{{designated_nrhp_type3}}}
Designated {{{NRHP_TYPE4}}}{{{designated_nrhp_type4}}}
Designated {{{DESIGNATED_OTHER1_ABBR}}}{{{designated_other1_date}}}
Designated {{{DESIGNATED_OTHER2_ABBR}}}{{{designated_other2_date}}}
Designated {{{DESIGNATED_OTHER3_ABBR}}}{{{designated_other3_date}}}
Removed from NRHP{{{delisted}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE}}}{{{delisted_nrhp_type}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE2}}}{{{delisted_nrhp_type2}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE3}}}{{{delisted_nrhp_type3}}}
Delisted {{{NRHP_TYPE4}}}{{{delisted_nrhp_type4}}}
Delisted {{{DESIGNATED_OTHER1_ABBR}}}{{{delisted_other1_date}}}
Delisted {{{DESIGNATED_OTHER2_ABBR}}}{{{delisted_other2_date}}}
Delisted {{{DESIGNATED_OTHER3_ABBR}}}{{{delisted_other3_date}}}