ទំព័រគំរូ:Infobox radio show

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox radio show
| show_name   = 
| image     = 
| imagesize   = 
| caption    = 
| other_names  = 
| format    = 
| runtime    = 
| country    = 
| language   = 
| home_station = 
| syndicates  = 
| television  = 
| presenter   = 
| starring   = 
| announcer   = 
| creator    = 
| writer    = 
| director   = 
| senior_editor = 
| editor    = 
| producer   = 
| exec_producer = 
| narrated   = 
| rec_location = 
| rem_location = 
| oth_location = 
| first_aired  = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| last_aired  = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| num_series  = 
| num_episodes = 
| audio_format = 
| opentheme   = 
| othertheme  = 
| endtheme   = 
| sponsor    = 
| website    = <!-- {{URL|example.com}} -->
| podcast    = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

Parameters[កែប្រែ]

Parameter Explanation
show_name The name of the show.
image An image relevant to the show.
imagesize Resizes the image to a width of N pixels.
caption A caption explaining the image. An image containing the title logo of the show does not need a caption.
other_names Other names that the show is called.
format The format of the show. See Radio format and Music radio.
runtime How long each episode runs; should not include commercials and should be approximated.
country The country of origin for the show.
language The original language(s) of the show. Per WP:OVERLINK, only link for lesser-known languages. Please be sure that you link to an article that is actually about the language; for example, use [[Bengali language|Bengali]], not [[Bengali]]
home_station The original radio station on which the show aired.
syndicates Where the show was syndicated.
television Television adaptation(s) of the radio program.
presenter The host of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
starring The star of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
announcer The announcer of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
creator The creator of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
writer The writer for the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
director The director of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
senior_editor The senior editor of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
editor The editor of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
producer The producer of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
executive_producer The executive producer of the show. Separate multiple people with line breaks (<br/>).
narrated The narrator for the show, if applicable.
record_location The location at which the show was usually recorded.
remote_location A location where the host resides, away from the recording studio, but tethered to it. Separate multiple locations with line breaks (<br/>).
other_location A location where the host resides, untethered to a recording studio, or where a recording studio exists, but is not the usual one. Separate multiple locations with line breaks (<br/>).
first_aired The first day the show aired, using {{Start date}}. For exceptions to *ongoing* shows, use for instance "11 April 1972 (except 1988, 2008)" – for exceptions to defunct shows, append it to last_aired.
last_aired The last day the show aired, using {{End date}}. You can append exceptions to defunct shows here, such as "4 March 1986 (except 1981)". (For ongoing shows, you can leave blank or use "date" or "present" without the quotemarks: it won't be displayed, the result being just "since first_aired" instead.)
num_series The number of series (seasons) produced.
num_episodes The number of episodes currently produced.
audio_format The format in which the show's sound is broadcast. (Monaural sound, Stereophonic sound, Surround sound)
opentheme The name of the opening theme for the show, if applicable.
endtheme The name of the ending theme for the show, if applicable.
othertheme The name of any other themes used in the show, if applicable.
sponsor The name of the sponsors of the program.
website The show's official website. Only type in the website. Formatting is automatic.
podcast URI for Podcast Feed of the show.

Example[កែប្រែ]

Random show
Jimmy Wales 2.jpg
Listen, it's Jimmy Wales!
Genre Comedy-drama
រយៈពេលផ្សាយ 60 minutes
ប្រទេស សហរាជាណាចក្រ United Kingdom
ភាសា English
ស្ថានីយ៍ផ្សាយ BBC
ពិធីករ Random person
Starring Joe Bloggs
Jane Bloggs
Rosabell Laurenti Sellers
Announcer Random person
Creator(s) Random person
Writer(s) Random person
Director(s) Random person
Producer(s) Random person
Air dates កក្កដា 2, 2002 (2002-07-02) to កក្កដា 3, 2002 (2002-07-03)
No. of series 1
No. of episodes 1
Audio format Stereophonic sound
Opening theme Random
Ending theme Random
អ្នកឧបត្ថម្ភ Colgate-Palmolive
វិបសាយ en.wikipedia.org
{{Infobox radio show
| show_name   = Random show
| image     = Jimmy_Wales_2.jpg
| imagesize   = 200px
| caption    = Listen, it's Jimmy Wales!
| other_names  = 
| format     = [[Comedy-drama]]
| runtime    = 60 minutes
| country    = {{flagicon|United Kingdom}} United Kingdom
| language    = English
| home_station  = [[BBC]]
| syndicates   = 
| television   = 
| presenter   = Random person
| starring    = Joe Bloggs<br/>Jane Bloggs<br>Rosabell Laurenti Sellers
| announcer   = Random person
| creator    = Random person
| writer     = Random person
| director    = Random person
| producer    = Random person
| exec_in_charge = 
| exec_producer = 
| narrated    = 
| rec_location  = 
| first_aired  = {{Start date|2002|07|02}}
| last_aired   = {{End date|2002|07|03}}
| num_series   = 1
| num_episodes  = 1
| audio_format  = [[Stereophonic sound]]
| opentheme   = Random
| endtheme    = Random
| sponsor    = [[Colgate-Palmolive]]
| website    = [http://en.wikipedia.org/ en.wikipedia.org]
| podcast    = 
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[កែប្រែ]