ទំព័រគំរូ:Infobox venue

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This templates generates an infobox to summarize information about stadia, arenas, or other sporting venues.

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox venue
| name        = 
| nickname      = 
| logo_image     = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| caption       = 
| fullname      = 
| former names    = 
| address       = 
| location      = 
| coordinates     = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline,title}} -->
| type        = 
| genre        = 
| broke_ground    = 
| built        = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| renovated      = 
| expanded      = 
| closed       = 
| demolished     = 
| owner        = 
| operator      = 
| surface       = 
| scoreboard     = 
| cost        = 
| architect      = 
| project_manager   = 
| structural engineer = 
| services engineer  = 
| general_contractor = 
| main_contractors  = 
| seating_type    = 
| capacity      = 
| suites       = 
| record_attendance  = 
| dimensions     = 
| field_shape     = 
| acreage       = 
| volume       = 
| tenants       = 
| embedded      = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| publictransit    = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

All attributes are optional.

Parameter Explanation
name Insert the name of the sporting venue
nickname Insert nicknames of the venue
logo_image Insert an image link in the form: [[File:MyLogo.jpg|250px|alt=My alt text]]. For more on alt text, please see WP:ALT.
logo_caption Insert a caption for the stadium logo
image Insert an image link in the form: [[File:MyImage.jpg|250px|alt=My alt text]]. For more on alt text, please see WP:ALT.
caption Insert a caption for the stadium image
fullname Insert the official full name of the venue
former names Insert the venue's former name(s). Use the format:

FormerName (year–year)

location Insert the venue's location
coordinates Insert the geographical coordinates, preferably with {{coord}}
type Theatre, Stadium, ...
genre music, concerts, sporting events, theatre, dance
broke_ground Insert the date when ground was broken to build the venue
built Insert a date range of when the venue was under construction
opened Insert the date of when it opened
renovated Insert the date of when it was renovated
expanded Insert the date of when it was expanded
closed Insert the date of when it was closed
demolished Insert the date of when it was demolished
owner Insert the name(s) of the venue's owner(s)
operator Insert the name(s) of the venue's operator(s)
surface Enter the surface of the venue (e.g. grass, sand, artificial turf)
scoreboard Enter the details of any scoreboard at the venue. If specific details are not known, just enter "Yes" if the venue has a scoreboard or "No" if there is none.
cost Enter the construction cost, preferably in the currency that the venue is located in (see WP:DATE for details) Per its own documentation, the inflation template should not be used.
architect Insert the name(s) of the venue's architect(s)
project_manager Insert the name(s) of the project manager(s) who led the venue's construction
structural engineer Insert the name(s) of the venue's structural engineer(s)
services engineer Insert the name(s) of the venue's services engineer(s)
general_contractor Insert the name(s) of the venue's general contractor(s)
main_contractors Insert the name(s) of the venue's main contractor(s)
seating_type soft seat, reserved seating
capacity Insert the seating capacity of the venue. If it is a multi-purpose venue, use the format:

Capacity (Purpose)

suites Insert the number of suites
record_attendance Insert the all time record attendance of the venue. (include the date and event if you wish) If it is a multi-purpose venue, use the format:

Record Attendance (Date & Event)

dimensions Insert the dimensions of the venue:
 • For a football (soccer) pitch size, use the format:

105 × 68 m

 • For baseball dimensions, use the format:

Left field: 300 ft (91 m)
Center field: 400 ft (122 m)
Right field: 300 ft (91 m)

field_shape Oval rectangular or circular
acreage Insert the acreage.
volume Insert the volume.
tenants Insert the teams and any other parties who use the venue as their home stadium or arena. Use the format:

TeamName (league/organization) year–year

Alternatively, you can use the {{infobox venue/tenantlist}} sub-template to automatically line rows up.

embedded Embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}}. See their respective documentation for more information.
website Insert the website, preferably with {{URL}}
publictransit The nearest public transport stop.
Example: [[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]], [[Chicago Transit Authority]]

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

TemplateData[កែប្រែ]

This templates generates an infobox to summarize information about stadia, arenas, or other sporting venues.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

Name of the sporting venue

Stringoptional
Nickname(s)nickname

Nickname(s) of the venue

Stringoptional
Logo image linklogo_image

Image link to the logo

Pageoptional
Logo captionlogo_caption

Caption for the stadium logo

Stringoptional
Image linkimage

Image link

Pageoptional
Image captioncaption

Caption for the image

Stringoptional
Full namefullname

Official full name of the venue

Stringoptional
Former name(s)former names

Venue's former name(s) in format "FormerName (year–year)"

Stringoptional
Locationlocation

Lineoptional
Coordinatescoordinates

Geographical coordinates

Stringoptional
Ground broke datebroke_ground

Date when ground was broken to build the venue

Stringoptional
Build datebuilt

Date range of when the venue was under construction

Stringoptional
Date of openingopened

Date of when it opened

Lineoptional
Date of renovationrenovated

Date of when it was renovated

Stringoptional
Date of expansionexpanded

Date of when it was expanded

Stringoptional
Date of closingclosed

Date of when it was closed

Lineoptional
Date of demolishingdemolished

Date of when it was demolished

Stringoptional
Owner(s)owner

Name(s) of the venue's owner(s)

Stringoptional
Operator(s)operator

Name(s) of the venue's operator(s)

Stringoptional
Surfacesurface

Surface of the venue (e.g. grass, sand, artificial turf)

Stringoptional
Scoreboardscoreboard

Details of scoreboard at the venue. If not known, just enter "Yes" if the venue has a scoreboard and "No" otherwise.

Stringoptional
Costcost

Construction cost, preferably in the currency that the venue is located

Stringoptional
Architect(s)architect

Name(s) of venue's architect(s)

Stringoptional
Project manager(s)project_manager

Name(s) of venue's project manager(s)

Stringoptional
Structural engineer(s)structural engineer

Name(s) of venue's structural engineer(s)

Stringoptional
Services engineer(s)services engineer

Name(s) of venue's services engineer(s)

Stringoptional
General contractor(s)general_contractor

Name(s) of venue's general contractor(s)

Stringoptional
Main contractor(s)main_contractors

Name(s) of venue's main contractor(s)

Stringoptional
Capacitycapacity

Stringoptional
Suitessuites

Number of suites

Lineoptional
Record attendancerecord_attendance

All time record attendance of the venue. If it is a multi-purpose venue, use the format: "Record Attendance (Date & Event)"

Stringoptional
Dimensionsdimensions

Dimensions of the venue

Stringoptional
Acreageacreage

Lineoptional
Volumevolume

Lineoptional
Tenantstenants

The teams and any other parties who use the venue as their home stadium or arena. Use the format: "TeamName (league/organization) year–year"

Stringoptional
Embeddedembedded

Embed another infobox

Stringoptional
Websitewebsite

Stringoptional
Public transitpublictransit

The nearest public transport stop

Stringoptional

See also[កែប្រែ]