ទំព័រគំរូ:Infoboxwatch

ពីវិគីភីឌា
WikiProject Infoboxes
Style and help
បញ្ជី
ការសំអាត
Cleanup categories:
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Wikipedia infobox cleanup ទេ

Talkpage templates:
{{Cleanup-infobox}}
{{Newinfobox}}
{{Reqinfobox}}
Article templates:
{{Missing-taxobox}}

ការបង្កើត

Meta template:
{{Infobox}}
Proposals:
List of infoboxes/Proposed