ទំព័រគំរូ:Lbt

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Book talk:Article (edit|book|history|links|watch|logs)

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

Namespace Link to subject page Link to talk page
General {{pagelinks|FULL PAGE NAME}}
Same as for subject page
{{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Article {{la|ARTICLE}} {{lat|ARTICLE}}
Template {{lt|TEMPLATE}} {{ltt|TEMPLATE}}
Wikipedia {{lw|PAGE}} {{lwt|PAGE}}
Wikipedia:Articles for deletion/ {{lafd|PAGE}}
User {{lu|PAGE}} {{lut|PAGE}}
Category {{lc|PAGE}} {{lct|PAGE}}
File {{lf|FILE}} {{lft|FILE}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
MediaWiki {{lm|MESSAGE}} {{lmt|MESSAGE}}
Help {{lh|PAGE}} {{lht|PAGE}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}


Examples[កែប្រែ]

Code Result
{{pagelinks|Category:Stubs}} ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Stubs (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{pagelinks|Category talk:Stubs}} ការពិភាក្សាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Stubs (edit|subject|history|links|watch|logs)
{{ln|Category|Stubs}} Category:Stubs (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lnt|Category|Stubs}} Category talk:Stubs (edit|category|history|links|watch|logs)
{{la|Article}} Article (edit|ពិភាក្សា|history|links|watch|logs)
{{lat|Article}} Talk:Article (edit|article|history|links|watch|logs)
{{lt|Tdeprecated}} Template:Tdeprecated (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{ltt|Tdeprecated}} Template talk:Tdeprecated (edit|template|history|links|watch|logs)
{{lu|Example}} User:Example (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lut|Example}} User talk:Example (edit|user page|history|links|watch|logs)
{{lw|About}} Wikipedia:About (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lwt|About}} Wikipedia talk:About (edit|project page|history|links|watch|logs)
{{lc|Stubs}} Category:Stubs (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lct|Stubs}} Category talk:Stubs (edit|category|history|links|watch|logs)
{{lf|Edit Summary-2.png}} File:Edit Summary-2.png (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lft|Edit Summary-2.png}} File talk:Edit Summary-2.png (edit|file|history|links|watch|logs)
{{lp|Television}} Portal:Television (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lpt|Television}} Portal talk:Television (edit|portal|history|links|watch|logs)
{{lm|Common.css}} MediaWiki:Common.css (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lmt|Common.css}} MediaWiki talk:Common.css (edit|message|history|links|watch|logs)
{{lb|Business}} Book:Business (edit|talk|history|links|watch|logs)
{{lbt|Business}} Book talk:Business (edit|book|history|links|watch|logs)

{{subst:ln|Category|Stubs}} results (or resulted) in this code:

{{lx|1=:{{ucfirst:Category}}:|2={{ucfirst:Stubs}}|3=:Category talk|4=talk}}

Note the important colon in 1=:, unnecessary (?) for other Lx namespaces.
Substituting both Lx and Ucfirst finally arrived at (line breaks added manually):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[:Category:Stubs]] <tt>(</tt>
 [{{fullurl::Category:Stubs|action=edit}} edit]<tt>|</tt>
 [[:Category talk:Stubs|talk]]<tt>|</tt>
 [{{fullurl:Special:Whatlinkshere/:Category:Stubs|limit=999}} links]<tt>|</tt>
 [{{fullurl::Category:Stubs|action=history}} history]<tt>|</tt>
 [{{fullurl::Category:Stubs|action=watch}} watch]<tt>)</tt></span>

See also[កែប្រែ]