ទំព័រគំរូ:Lts

ពីវិគីភីឌា

Template:Lts (edit talk links history)

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Template:Lts is a smaller variant of {{Lt}} with pleasant output, for use especially also on browsers which don't support ·.

Usage[កែប្រែ]

{{Lts|template}} shows links for the specified template.
{{Lts}} shows links for a template wrt the {{PAGENAME}}.

Example[កែប្រែ]

Code Result
{{Lts|Lt}} Template:Lt (edit talk links history)
{{Lts}} Template:Lts (edit talk links history)

See also[កែប្រែ]

Template:Las (edit talk links history) 'Lts' formatted, but for anything,
 Defaults to article space, but accepts category or template, etc. namespace prefixes too.
ទំព័រគំរូ:Lth for templates (List Template w/History)
Shortened version of {Lts}
Template:Lts (edit talk links history) for templates (List Template Short ["Lt"])
Template:Lcs (edit talk links history) for categories
Template:Lps (edit talk links history) for {{ns:Project}} (= វិគីភីឌា)
Template:Ltsmeta (edit talk links history) for templates copied from Meta
Template:Lts/ (edit talk links history) for template lists (see below)
Template:Lx (edit talk links history) boilerplate for the Lx family
Category:Internal link templates for a comparison of this zoo see below
Template:Lps (edit talk links history) on Meta
Template:Lts (edit talk links history) on Meta
Template:Ltsmeta (edit talk links history) on Meta

Comparison[កែប្រែ]

We got a zoo of similar templates, pick what you like. This list is probably incomplete and intentionally omits variants with parameters like {{Tlx}} and redirections like {{Tln}}:

Source Code Result
links talk edit {{lt|x4}} Template:X4 (edit|talk|history|links|watch|logs)
links talk edit {{lts|x4}} Template:X4 (edit talk links history)
links talk edit {{lts/|x4}} links talk edit
links talk edit {{tetl|x4}} {{ x4 }}
links talk view
links talk edit {{ti|x4}} Template:x4 (talk, links, edit)
links talk edit {{tic|x4}} Template:x4 (talk, links, edit)
links talk edit {{tiw|x4}} Template:x4 (backlinks, edit)
links talk edit {{tl|x4}} {{x4}}
links talk edit {{tn|x4}} {{x4}}
links talk edit {{tlc|x4}} {{x4}}
links talk edit {{tls|x4}} {{subst:x4}}
links talk edit {{tlsetl|x4}} {{ subst:x4 }}
links talk view
links talk edit {{tlt|x4}} ទំព័រគំរូ:Tlt
links talk edit {{ttl|x4}} {{x4}} (t/l)
links talk edit {{twlh|x4}} Template:x4 (links, talk)
ទំព័រគំរូភ្ជាប់តំណទំព័រគំរូ
តំណរចនាបថ បានភ្ជាប់តំណ មិនបានភ្ជាប់តំណ បានភ្ជាប់តំណជាមួយ subst: បានភ្ជាប់តំណរួមទាំងឃ្នាប បានភ្ជាប់តំណរួមទាំងពាក្យពេចន៍ឆ្លាស់
រចនាបថពាក្យពេចន៍ ជម្រើស {{tlg}} --
nolink=yes
subst=yes
braceinside=yes
alttext=FOO
ធម្មតា -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
ទូរលិខ.
tt=yes
{{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
ដិត
bold=yes
{{tlb}}
ទូរលិខ.ដិត
bold=yes|tt=yes
{{tlxb}}
ទូរលិខ.ទ្រេត
italic=yes|tt=yes
{{tlxi}}
កូដ
code=yes
{{tlc}}
សម្គាល់: {{tlg}} មានភាពទូទៅបំផុតដែលអោយមានបន្សំនៃជម្រើសខាងលើ។