ទំព័រគំរូ:Navbar/testcases

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Navbar/sandbox[កែប្រែ]

Options Parameters Navbar Navbar/sandbox
Normal
Normal {{Navbar/sandbox|Template Name}}
With other text {{Navbar/sandbox|Template Name|text=ទំព័រគំរូនេះ:}}
No text {{Navbar/sandbox|Template Name|plain=1}}
With brackets {{Navbar/sandbox|Template Name|plain=1|brackets=1}}
Inline {{Navbar/sandbox|Template Name}} Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Inline, plain {{Navbar/sandbox|Template Name|plain=1}} Lorem Ipsum Lorem Ipsum
With color option {{Navbar/sandbox|Template Name|fontstyle=color:green}}
Linking to non-template pages {{Navbar/sandbox|User:Foo}}
Linking to non-template pages {{Navbar/sandbox|:Foo}}
Mini
Makes Navbar display in a mini version. {{Navbar/sandbox|Template Name|mini=1}}
With brackets. {{Navbar/sandbox|Template Name|mini=1|brackets=1}}
Inline {{Navbar/sandbox|Template Name|mini=1}} Lorem Ipsum Lorem Ipsum
View only
For a full simpler access option {{Navbar/sandbox|Template Name|viewplain=1}} (deprecated, use {{view}})
For a simpler access option {{Navbar/sandbox|Template Name|miniv=1}} (deprecated, use {{v}})
For protected templates {{Navbar/sandbox|Template Name|noedit=1}}
For protected templates, mini {{Navbar/sandbox|Template Name|noedit=1|mini=1}}

In navbox[កែប្រែ]

See also Template:Navbox/testcases