ទំព័រគំរូ:Pp-move

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template puts pages in category that contains pages which have been protected from page moves.

Usage[កែប្រែ]

  • Use {{pp-move}} for the normal template
  • Use {{pp-move|reason=text}} for applying a specific reason
  • Use {{pp-move|expiry=ខែមិថុនា ៧, ២០២២}} for a specific expiration date
  • Use {{pp-move|small=yes}} for just an icon at the top
  • Use {{pp-move|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} for a specific expiration time period

Note that (UTC) will be added automatically.

This template is not to be used as a bluff. Only use it on move-protected pages. Please note that only administrators can protect pages.

This template will categorize into Category:Wikipedia move-protected pages, Category:Wikipedia move-protected project pages, Category:Wikipedia move-protected user and user talk pages, Category:Wikipedia move-protected talk pages និង Category:Wikipedia pages with incorrect protection templates.

See also[កែប្រែ]

Padlock.svg {{pp-meta}} Full Semi Move
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{Permprot}} {{Temprot}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A