ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Wikipedia pages with incorrect protection templates

ពីវិគីភីឌា

These pages are automatically listed here, using the {{PROTECTIONLEVEL}} magic word, when their protection status does not correspond with the protection template used on them.

Often, a page will not contain the invalid protection template directly, but rather will inherit it. This often happens when a template is semi-protected, but the protection template used for that template is not wrapped in <noinclude> tags. To fix this problem, simply move the protection template within the <noinclude> tags, as in this example. The pages that link to the template via transclusion will not be removed from this category immediately, depending on the job queue, but it should resolve itself automatically. (Alternatively, you can null edit the page for immediate results.)

UPDATE this page

Another common cause for pages to be in this category is improper date formats in the expiry parameter of the protection template. If a page has the correct template yet still appears in this category, it could be because the wrong date format was used for the expiry parameter of the protection template.

If the page contains the correct protection template in a proper date format but is still in this category, a null edit should fix the situation.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Wikipedia pages with incorrect protection templates"

ទំព័រចំនួន២០០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២៩៩ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)

C

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)