ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Incertae sedis/Riboviria

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
Phylum: អាំងសឺទែសេឌីស [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about អាំងសឺទែសេឌីស. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about អាំងសឺទែសេឌីស's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Riboviria (Taxonomyedit)
Rank: phylum (displays as Phylum)
Link: អាំងសឺទែសេឌីស (links to អាំងសឺទែសេឌីស)
Extinct: no.
Always displayed: Yes (major rank)
Taxonomic references: Not applicable (incertae sedis)
Parent's taxonomic references:
  • Gorbalenya, Alexander E.; Krupovic, Mart; Siddell, Stuart; Varsani, Arvind; Kuhn, Jens H. (15 October 2018) "Riboviria: establishing a single taxon that comprises RNA viruses at the basal rank of virus taxonomy" (docx) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 9 March 2019
  • "Virus Taxonomy: 2018b Release" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) February 2019 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 9 March 2019
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.