ទំព័រគំរូ:User2

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Example (talk contribs count)

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

Names with (or without) equal signs can be given as 1=Username or User=Username :

Other user information templates[កែប្រែ]

User information templates provide informational links for a user; they are similar to signatures, but often provide additional information, and may be used by other users.

Standard User information templates
Template
Produces... ('Example' is used for user name)
{{U}} ទំព័រគំរូ:U
{{Usert}} {{User0}} [[::User:Example|Example]] (ទំព័រគំរូ:User-multi/t)
{{User}} {{User1}} {{BUser}} Example (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)
{{Usertc}} ទំព័រគំរូ:Usertc
{{Usertcb}} ទំព័រគំរូ:Usertcb
{{Usertcc}} {{User2}} Example (talk contribs count)
{{Usertcl}} {{User3}} ទំព័រគំរូ:User3
{{Usertcl2}} {{Usertcl-small}} {{User3-small}} ទំព័រគំរូ:User3-small
{{Usertce}} {{User4}} ទំព័រគំរូ:User4
{{User5}} ទំព័រគំរូ:User5
{{User6}} ទំព័រគំរូ:User6
{{User6b}} (see User6b)
{{User7}} ទំព័រគំរូ:User7
{{Usertcce}} {{User8}} ទំព័រគំរូ:User8
{{User9}} ទំព័រគំរូ:User9
{{Usertccl}} {{User10}} ទំព័រគំរូ:User10
{{User11}} ទំព័រគំរូ:User11
{{User12}} ទំព័រគំរូ:User12
{{User13}} Example (ការពិភាក្សា · ការរួមចំនែក · កំនត់ហេតុ · កំនត់ហេតុនៃការហាមឃាត់)
{{User14}} ទំព័រគំរូ:User14
{{User15}} ទំព័រគំរូ:User15
{{User16}} ទំព័រគំរូ:User16
{{Usertcle}} {{User17}} ទំព័រគំរូ:User17
{{User19}} ទំព័រគំរូ:User19
{{User20}} ទំព័រគំរូ:User20
{{User21}} ទំព័រគំរូ:User21
{{User22}} ទំព័រគំរូ:User22
{{User23}} ទំព័រគំរូ:User23
{{UserSummary}} ទំព័រគំរូ:UserSummary
{{User plus}} ទំព័រគំរូ:User plus
{{User1 plus}} ទំព័រគំរូ:User1 plus
{{User2 plus}} ទំព័រគំរូ:User2 plus
{{User toolbox}} ទំព័រគំរូ:User toolbox
{{Useranon}} ទំព័រគំរូ:Useranon
{{IPuser}} ទំព័រគំរូ:IPuser
{{IPSummary}} ទំព័រគំរូ:IPSummary
{{Userv}} {{UserV}} {{Uv}} {{UV}} ទំព័រគំរូ:Userv
User information templates normally used on administrative pages
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{User-c}} ទំព័រគំរូ:User-c
{{User-c-name}} ទំព័រគំរូ:User-c-name
{{User-t}} ទំព័រគំរូ:User-t
{{User-t2}} ទំព័រគំរូ:User-t2
{{Useredits}} ទំព័រគំរូ:Useredits
{{UserContribs}} ទំព័រគំរូ:UserContribs
{{Ccount}} ទំព័រគំរូ:Ccount
{{Useracc}} ទំព័រគំរូ:Useracc
{{UserBk}} ទំព័រគំរូ:UserBk
{{Userblock}} ទំព័រគំរូ:Userblock
{{Userblocked}} ទំព័រគំរូ:Userblocked
{{UserVP}} ទំព័រគំរូ:UserVP
{{Userlogs}} ទំព័រគំរូ:Userlogs
{{Userrights}} ទំព័រគំរូ:Userrights
{{Userlinks}} ទំព័រគំរូ:Userlinks
{{Userlinks2}} ទំព័រគំរូ:Userlinks2
{{Userlinks-abbr}} ទំព័រគំរូ:Userlinks-abbr
{{Userlinks-external}} ទំព័រគំរូ:Userlinks-external
{{Userlinks-tt}} ទំព័រគំរូ:Userlinks-tt
{{UserFs}} ទំព័រគំរូ:UserFs
{{Usercheck}} ទំព័រគំរូ:Usercheck
{{Usercheck-short}} ទំព័រគំរូ:Usercheck-short
{{Usercheck-full}} ទំព័រគំរូ:Usercheck-full
{{Checkuser}} ទំព័រគំរូ:Checkuser
{{User-full}} ទំព័រគំរូ:User-full
{{Admincheck}} ទំព័រគំរូ:Admincheck
{{Socklinks}} ទំព័រគំរូ:Socklinks
{{Vandal}} ទំព័រគំរូ:Vandal
{{Vandal-s}} ទំព័រគំរូ:Vandal-s
{{Vandal-m}} ទំព័រគំរូ:Vandal-m
{{User-uaa}} ទំព័រគំរូ:User-uaa
{{Notable user}} ទំព័រគំរូ:Notable user
{{Checkip}} ទំព័រគំរូ:Checkip
{{IPcheck}} ទំព័រគំរូ:IPcheck
{{IPvandal}} ទំព័រគំរូ:IPvandal
{{IPunblock}} ទំព័រគំរូ:IPunblock
{{Proxyip}} ទំព័រគំរូ:Proxyip
{{User SPI Clerk}} ទំព័រគំរូ:User SPI Clerk
User information templates for Admins, Bureaucrats, and Bots
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{Admin}}

Exampleពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

{{Admin-abbr}} ទំព័រគំរូ:Admin-abbr
{{Bureaucrat}} ទំព័រគំរូ:Bureaucrat
{{Bureaucrat2}} ទំព័រគំរូ:Bureaucrat2
{{Botlinks}} ទំព័រគំរូ:Botlinks
{{Botlinks2}} ទំព័រគំរូ:Botlinks2
{{Botlinks3}} ទំព័រគំរូ:Botlinks3
{{Formeradmin}} ទំព័រគំរូ:Formeradmin
Templates used to to add a missing user signature
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{Unsigned}}
{{unsigned2}}
— Preceding unsigned comment added by Example (talkcontribs) 05:59, 7 June 2008 (UTC)}
{{Unsigned5}} ទំព័រគំរូ:Unsigned5
{{Unsigned7}} ទំព័រគំរូ:Unsigned7
{{Unsigned9}} ទំព័រគំរូ:Unsigned9
{{UnsignedIP}}
{{unsignedIP2}}
—សារ មិនបានចុះហត្ថលេខា ដោយ255.255.255.255 (ពិភាក្សា) 05:59, 7 June 2008 (UTC)
{{Signing}}
{{Signing2}}
ទំព័រគំរូ:Signing
{{Uns-ip}} ទំព័រគំរូ:Uns-ip
{{Undated}} ទំព័រគំរូ:Undated
{{User actual}} ទំព័រគំរូ:User actual
{{Quotedfrom}} ទំព័រគំរូ:Quotedfrom
{{Warningorigin}} ទំព័រគំរូ:Warningorigin
{{Unsigned2Fix}} ទំព័រគំរូ:Unsigned2Fix
{{UnsignedIP2Fix}} ទំព័រគំរូ:UnsignedIP2Fix

See also[កែប្រែ]