ទំព័រគំរូ:Weekday after Julianday

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{Weekday after Julianday|J|W}} returns the first W (=Sunday, Monday, ..., Saturday) after the specified Julianday J.

The Julianday for ខែធ្នូ ១០, ២០១៩ is Expression error: Unrecognized punctuation character "២".. The first Sunday after that date is given by "{{Weekday after Julianday|Expression error: Unrecognized punctuation character "២".|Sunday}}" as "កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ".

See also Template:Weekday after date and Template:Weekday before date, for which this is a subroutine.