ទំព័រគំរូ:Weekday after date

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{Weekday after date|Y|M|D|W}} returns the first W (=Sunday, Monday, ..., Saturday) after the specified date with year Y, month M, and day of month D.

The first Sunday after ខែមករា ១៩, ២០២០ is given by "{{Weekday after date|២០២០|ខែមករា|១៩|Sunday}}" as "កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ".

See also Template:Weekday after Julianday and Template:Weekday before date.