ទំព័រគំរូ:Weekday before date

ពីវិគីភីឌា

{{Weekday before date|Y|M|D|W}} returns the first W (=Sunday, Monday, ..., Saturday) before the specified date with year Y, month M, and day of month D.

The first Sunday before ខែមេសា ២៤, ២០២៤ is given by "{{Weekday before date|២០២៤|ខែមេសា|២៤|Sunday}}" as "កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ".

See also Template:Weekday after Julianday and Template:Weekday after date.