ទ្រឹស្តីបទកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ត្រីកោណ ABC ដែល BD:DC = AB:AC

ក្នុងធរណីមាត្រ ទ្រឹស្តីបទកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំគឺជាទ្រឹស្តីបទគណិតវិទ្យា​ដែលទាក់ទង​ទៅនឹង​រង្វាស់ជ្រុងឈម មុំមួយនៃត្រីកោណទៅនឹងរង្វាស់ជ្រុងពីរទៀតនៃត្រីកោណនោះ។

គេមានត្រីកោណ ABC ។ តាង D ជាចំនុចប្រសព្វរវាងកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ A និង ជ្រុង BC ។ ទ្រឹស្តីបទកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំពោលថាផលធៀបរវាងរង្វាស់អង្កត់ BD និង រង្វាស់អង្កត់ DC គឺស្មើទៅនឹងផលធៀបរវាងរង្វាស់ជ្រុង AB និង ជ្រុង AC

ទ្រឹស្តីបទកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទូទៅពោលថាប្រសិនបើ D ស្ថិតនៅលើ BC នោះគេបាន

ករណីនេះ (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

សំរាយបញ្ជាក់ទូទៅ[កែប្រែ]

Bisekt.svg

តាង B1 ជាបាតនៃកំពស់ក្នុងត្រីកោណ ABD តាមរយៈ B និងតាង C1 ជាបាតនៃកំពស់ក្នុងត្រីកោណ ACD តាមរយៈ C គេបាន

វាជាការពិតដែលមុំទាំងពីរ DB1B និង DC1C គឺជាមុំកែង ខណៈដែលមុំ B1DB និងមុំ C1DC ជាមុំទល់កំពូល ប្រសិនបើ D ស្ថិតនៅលើអង្កត់ BC ។ ដូចនេះត្រីកោណ DB1B និង DC1C គឺជាត្រីកោណដូចគ្នា ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់


សំរាយបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

សំរាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទបន្ទាត់ពុះមុំ.png

យើងសំគាល់ឃើញថាត្រីកោណ ABD និង ត្រីកោណ ACD មានកំពស់ h ដូចគ្នា យើងបាន

ម្យ៉ាងវិញទៀត តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស យើងបាន

    និង   

ហេតុនេះ

តាម និង យើងបាន

ទំនាក់ទំនងនេះជាទំនាក់ទំនងទូទៅនៃទ្រឹស្តីបទកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ។ ក្នុងករណីពិសេស នៅពេល ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ គេបាន

ហេតុនេះ

ទំនាក់ទំនង ក្លាយជា