ទ្រឹស្តីបទកូស៊ី-អាដាម៉ា

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា ទ្រឹស្តីបទកូស៊ី-អាដាម៉ាគឺជាលទ្ធផលនៃវិភាគកុំផ្លិចដែលដាក់ឈ្មោះតាមលោក អូហ្គាស្ទីន ល្វី កូស៊ី(Augustin Louis Cauchy) និង លោក​ ចាកគឹះ អាដាម៉ា(Jacques Hadamard) ដែលជាគណិតវិទូជាតិបារាំង

ពំនោលនៃទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

ពិចារណាលើស៊េរីស្វ័យគុណក្នុងអថេរចំនួនកុំផ្លិចនៃទំរង់

ដែល

នោះ កាំនៃភាពទាល់នៃស៊េរីនៃ f គឺផ្តល់ដោយ

ដែលលីមីតធំបំផុតកំនត់ដោយ

ដែលតំលៃធំបំផុតគឺតំលៃទាល់របស់សំនុំមួយ ។

ចំនាំ

ចំពោះទ្រឹស្តីបទនេះ ។