នារាយណ៍រាជាទី២

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នារាយណ៍រាជាទី២ រឺ អង្គតន់ទី២ (១៧៣៩ - ធ្នូ ១៧៧៧)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧៥៨ ដល់ គ.ស. ១៧៧៥