បញ្ជីនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ

ពីវិគីភីឌា

បញ្ជីនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ២៩ រូប

បញ្ជីនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ[កែប្រែ]

លេខ នាយករដ្ឋមន្ត្រី រយៈពេលកាន់តំណែង គណបក្ស​នយោបាយ រដ្ឋាភិបាល ជាប់ឆ្នោត រជ្ជកាលសម័យ
រូប ឈ្មោះ

(​ឆ្នាំ​កំណើត-ស្លាប់)

ចាប់ផ្តើមរបៀបវារៈ បញ្ចប់វារៈ រយៈពេល
1
ព្រះយាមនោបករណ៍និតិធាតា

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

(1884–1948)

28 មិថុនា 1932 20 មិថុនា 1933 358 ថ្ងៃ Independent 1.Manopakorn I
ប្រជាធិផុក

(1925–1935)

2.Manopakorn II
3.Manopakorn III
2
ព្រះយាពហលពលពយុហសេនា

พระยาพหลพลพยุหเสนา

(1887–1947)

21 មិថុនា 1933 16 ធ្នូ 1938 5 ឆ្នាំ 178 ថ្ងៃ Khana Ratsadon(Military faction) 4.Phahonyothin I
5.Phahonyothin II 1933
6.Phahonyothin III
អានន្ទមហិតល

(1935–1946)

7.Phahonyothin IV 1937
8.Phahonyothin V
3
ប្លែក ពិបូលសង្គ្រាម

แปลก พิบูลสงคราม

(1897–1964)

16 ធ្នូ 1938 1 សីហា 1944 5 ឆ្នាំ 229 ថ្ងៃ Khana Ratsadon(Military faction) 9.Plaek I 1938
10.Plaek II
4
ឃួង អភ័យវង្ស

ควง อภัยวงศ์

(1902–1968)

1 សីហា 1944 31 សីហា 1945 1 ឆ្នាំ 30 ថ្ងៃ Independent 11.Khuang I
5
ទវី បុណ្យកេតុ

ทวี บุณยเกตุ

(1904–1971)

31 សីហា 1945 17 កញ្ញា 1945 17 ថ្ងៃ Free Thai 12.Tawee I
6
សេនីយ៍​ ប្រាមោជ

เสนีย์ ปราโมช

(1905–1997)

17 កញ្ញា 1945 31 មករា 1946 136 ថ្ងៃ Free Thai 13.Seni I
(4)
ឃួង អភ័យវង្ស

ควง อภัยวงศ์

(1902–1968)

31 មករា 1946 24 មីនា 1946 52 ថ្ងៃ Independent 14.Khuang II 1946
7
ប្រីឌី ភ្នំយង្គ

ปรีดี พนมยงค์

(1900–1983)

24 មីនា 1946 23 សីហា 1946 152 ថ្ងៃ Free Thai 15.Pridi I
16.Pridi II
ភូមិពលអតុល្យតេជ

(1946–2016)

8
ថ្វាល់​ ធំរងនាវាស្វស្តិ៍

ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์(1901–1988)

23 សីហា 1946 8 វិច្ឆិកា 1947 1 ឆ្នាំ 79 ថ្ងៃ Constitutional Front 17.Thawan I 1946
18.Thawan II
ភិន ជុន្ហៈវណ្ណ

ผิน ชุณหะวัณ

(1891–1973)

8 វិច្ឆិកា 1947 10 វិច្ឆិកា 1947 2 ថ្ងៃ Military Coup Group(interim)
(4)
ឃួង អភ័យវង្ស

ควง อภัยวงศ์

(1902–1968)

10 វិច្ឆិកា 1947 8 មេសា 1948 150 ថ្ងៃ Democrat 19.Khuang III
20.Khuang IV 1948
(3)
ប្លែក ពិបូលសង្គ្រាម

แปลก พิบูลสงคราม

(1897–1964)

8 មេសា 1948 16 កញ្ញា 1957 9 ឆ្នាំ 161 ថ្ងៃ Conservative Party[១] 21.Plaek III
22.Plaek IV 1949
23.Plaek V
24.Plaek VI
25.Plaek VII 1952
Seri Manangkhasila 26.Plaek VIII 1957
សឫស្តិ ធនៈរ័ជ្ត

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

(1908–1963)

16 កញ្ញា 1957 21 កញ្ញា 1957 5 ថ្ងៃ Military Coup Group

(interim)

9
ពចន៍ សារសិន

พจน์ สารสิน

(1905–2000)

21 កញ្ញា 1957 1 មករា 1958 102 ថ្ងៃ Independent 27.Pote
10
ថ្នម កិត្តិខ្ចរ

ถนอม กิตติขจร

(1911–2004)

1 មករា 1958 20 តុលា 1958 292 ថ្ងៃ National Socialist[២] 28.Thanom I 1957
11
សឫស្តិ ធនៈរ័ជ្ត

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

(1908–1963)

20 តុលា 1958 8 ធ្នូ 1963

(ស្លាប់នៅក្នុងមុខតំណែង)

5 ឆ្នាំ 49 ថ្ងៃ Military Revolution Group

(interim)

Military 29.Sarit I
(10)
ថ្នម កិត្តិខ្ចរ

ถนอม กิตติขจร

(1911–2004)

9 ធ្នូ 1963 14 តុលា 1973 9 ឆ្នាំ 309 ថ្ងៃ Military 30.Thanom II
United Thai People 31.Thanom III 1969
Military Revolution Group

(interim)

32.Thanom IV
12
សញ្ញា ធម្មស័ក្តិ

สัญญา ธรรมศักดิ์

(1907–2002)

14 តុលា 1973 15 កុម្ភៈ 1975 1 ឆ្នាំ 124 ថ្ងៃ Independent 33.Sanya I
34.Sanya II
(6)
សេនីយ៍​ ប្រាមោជ

เสนีย์ ปราโมช

(1905–1997)

15 កុម្ភៈ 1975 14 មីនា 1975 27 ថ្ងៃ Democrat 35.Seni II 1975
13
គឹកឫទ្ធិ ប្រាមោជ

คึกฤทธิ์ ปราโมช

(1911–1995)

14 មីនា 1975 20 មេសា 1976 1 ឆ្នាំ 37 ថ្ងៃ Social Action 36.Kukrit
(6)
សេនីយ៍​ ប្រាមោជ

เสนีย์ ปราโมช

(1905–1997)

20 មេសា 1976 6 តុលា 1976 169 ថ្ងៃ Democrat 37.Seni III 1976
38.Seni IV
ស្ងាត់ ឆះឡរយូ

สงัด ชลออยู่

(1915–1980)

6 តុលា 1976 8 តុលា 1976 2 ថ្ងៃ Military Administration Reform Council

(interim)

14
ធានិន្ទ្រ ក្រ័យវិជៀរ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

(កើត 1927)

8 តុលា 1976 20 តុលា 1977 1 ឆ្នាំ 34 ថ្ងៃ Independent 39.Thanin
ស្ងាត់ ឆះឡរយូ

สงัด ชลออยู่

(1915–1980)

20 តុលា 1977 21 ថ្ងៃ Military Revolution Group

(interim)

15
ក្រៀងស័ក្តិ ជមៈន័ន្ទន៍

เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(1917–2003)

11 វិច្ឆិកា 1977 2 ឆ្នាំ 113 ថ្ងៃ Military 40.Kriangsak I
National Democrat 41.Kriangsak II 1979
16
ប្រេម តិណសូលានន្ទ៍

เปรม ติณสูลานนท์

(1920–2019)

3 មីនា 1980 4 សីហា 1988 8 ឆ្នាំ 154 ថ្ងៃ Military 42.Prem I
43.Prem II 1983
44.Prem III 1986
17
ជាតិជាយ ជុន្ហៈវណ្ណ

ชาติชาย ชุณหะวัณ

(1920–1998)

4 សីហា 1988 23 កុម្ភៈ 1991 2 ឆ្នាំ 204 ថ្ងៃ Chart Thai 45.Chatchai I 1988
46.Chatchai II
សុន្ទរ គងសមពង្ស

สุนทร คงสมพงษ์

(1931–1999)

24 កុម្ភៈ 1991 2 មីនា 1991 6 ថ្ងៃ Military National Peace Keeping Council(interim)
18
អាន័ន្ទ បន្យារជុន

อานันท์ ปันยารชุน

(កើត 1932)

2 មីនា 1991 7 មេសា 1992 1 ឆ្នាំ 36 ថ្ងៃ Independent 47.Anand I
19 សុចិន្តា គ្រាប្រយូរ

สุจินดา คราประยูร

(កើត 1933)

7 មេសា 1992 24 ឧសភា 1992 47 ថ្ងៃ Independent 48.Suchinda 1992
មីជ័យ​ ឫជុព័ន្ធ

มีชัย ฤชุพันธุ์

(កើត 1938)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

24 ឧសភា 1992 10 មិថុនា 1992 17 ថ្ងៃ Independent
(18)
អាន័ន្ទ បន្យារជុន

อานันท์ ปันยารชุน

(កើត 1932)

10 មិថុនា 1992 23 កញ្ញា 1992 105 ថ្ងៃ Independent 49.Anand II
20
ឈួន លីកភ័យ

ชวน หลีกภัย

(កើត 1938)

23 កញ្ញា 1992 13 កក្កដា 1995 2 ឆ្នាំ 293 ថ្ងៃ Democrat 50.Chuan I 1992
21
បន្ហារ សិល្បអាជា

บรรหาร ศิลปอาชา

(1932–2016)

13 កក្កដា 1995 25 វិច្ឆិកា 1996 1 ឆ្នាំ 135 ថ្ងៃ Chart Thai 51.Banharn 1995
22 ជវលិត យងចៃយុទ្ធ

ชวลิต ยงใจยุทธ

(កើត 1932)

25 វិច្ឆិកា 1996 9 វិច្ឆិកា 1997 349 ថ្ងៃ New Aspiration 52.Chavalit 1996
(20)
ឈួន លីកភ័យ

ชวน หลีกภัย

(កើត 1938)

9 វិច្ឆិកា 1997 9 កុម្ភៈ 2001 3 ឆ្នាំ 92 ថ្ងៃ Democrat 53.Chuan II
23
ទក្សិណ ជិនវ័ត្រ

ทักษิณ ชินวัตร

(កើត 1949)

9 កុម្ភៈ 2001 19 កញ្ញា 2006 5 ឆ្នាំ 222 ថ្ងៃ Thai Rak Thai 54.Thaksin I 2001
55.Thaksin II 2005
សន្ធិ បុណ្យរ័តក្លិន

สนธิ บุญยรัตกลิน

(កើត 1946)

19 កញ្ញា 2006 1 តុលា 2006 12 ថ្ងៃ Military Council for National Security(interim)
24
សុរយុទ្ធ ចុលានន្ទ

สุรยุทธ์ จุลานนท์

(កើត 1943)

1 តុលា 2006 29 មករា 2008 1 ឆ្នាំ 120 ថ្ងៃ Independent 56.Surayud
25
ស្ម័គ្រ សុន្ទរវេជ

สมัคร สุนทรเวช

(1935–2009)

29 មករា 2008 8 កញ្ញា 2008 224 ថ្ងៃ People's Power 57.Samak 2007
26
សមជាយ វង្សស្វ័ស្តិ៍

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

(កើត 1947)

8 កញ្ញា 2008 2 ធ្នូ 2008 9 ថ្ងៃ People's Power
84 ថ្ងៃ People's Power 58.Somchai
ជវរ័ត្ន ជាញវីរកុល

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

(កើត 1936)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

3 ធ្នូ 2008 17 ធ្នូ 2008 15 ថ្ងៃ Independent
27 អភិសិទ្ធិ វេជ្ជាជីវៈ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

(កើត 1964)

17 ធ្នូ 2008 5 សីហា 2011 2 ឆ្នាំ 231 ថ្ងៃ Democrat 59.Abhisit
28
យិងលក្សណ៍ ជិនវ័ត្រ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(កើត 1967)

5 កញ្ញា 2011 7 ឧសភា 2014 2 ឆ្នាំ 275 ថ្ងៃ Pheu Thai 60.Yingluck 2011
និវឌ្ឍធំរង ប៊ុនសង់ពៃសាល

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

(កើត 1948)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

7 ឧសភា 2014 22 ឧសភា 2014 15 ថ្ងៃ Pheu Thai
29
ប្រយុទ្ធ ច័ន្ទ្រ៍ឱជា

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(កើត 1954)

22 ឧសភា 2014[៣] នៅតែកាន់តំណែង 7 ឆ្នាំ 94 ថ្ងៃ Military National Council for Peace and Order(interim)
61.Prayut I
វជិរាលង្ករណ៍

(2016–)

Palang Pracharath 62.Prayut II 2019

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. หลักการและนโยบายของชุมนุมธรรมาธิปัตย์. [พระนคร: โรงพิมพ์สหการพานิช], 2490.
  2. Thak Chaloemtiarana (2007), Thailand: The Politics of Despotic Paternalism, Ithaca NY: Cornell Southeast Asia Program, p. 88, ល.ស.ប.អ. 978-0-8772-7742-2 
  3. (25 August 2014)"{{{title}}}". Royal Thai Government Gazette 131, Special Part 159 D.