បញ្ជីនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ

ពីវិគីភីឌា

បញ្ជីនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ២៩ រូប

បញ្ជីនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ[កែប្រែ]

លេខ នាយករដ្ឋមន្ត្រី រយៈពេលកាន់តំណែង គណបក្ស​នយោបាយ រដ្ឋាភិបាល ជាប់ឆ្នោត រជ្ជកាលសម័យ
រូប ឈ្មោះ

(​ឆ្នាំ​កំណើត-ស្លាប់)

ចាប់ផ្តើមរបៀបវារៈ បញ្ចប់វារៈ រយៈពេល
1
Kon Hutasing.jpg
ព្រះយាមនោបករណ៍និតិធាតា

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

(1884–1948)

28 មិថុនា 1932 20 មិថុនា 1933 358 ថ្ងៃ Independent 1.Manopakorn I
King Prajadhipok portrait photograph.jpg
ប្រជាធិផុក

(1925–1935)

2.Manopakorn II
3.Manopakorn III
2
Phraya Pahol.jpg
ព្រះយាពហលពលពយុហសេនា

พระยาพหลพลพยุหเสนา

(1887–1947)

21 មិថុនា 1933 16 ធ្នូ 1938 5 ឆ្នាំ 178 ថ្ងៃ Khana Ratsadon(Military faction) 4.Phahonyothin I
5.Phahonyothin II 1933
6.Phahonyothin III
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg
អានន្ទមហិតល

(1935–1946)

7.Phahonyothin IV 1937
8.Phahonyothin V
3
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg
ប្លែក ពិបូលសង្គ្រាម

แปลก พิบูลสงคราม

(1897–1964)

16 ធ្នូ 1938 1 សីហា 1944 5 ឆ្នាំ 229 ថ្ងៃ Khana Ratsadon(Military faction) 9.Plaek I 1938
10.Plaek II
4
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg
ឃួង អភ័យវង្ស

ควง อภัยวงศ์

(1902–1968)

1 សីហា 1944 31 សីហា 1945 1 ឆ្នាំ 30 ថ្ងៃ Independent 11.Khuang I
5
Tawee Boonyaket.jpg
ទវី បុណ្យកេតុ

ทวี บุณยเกตุ

(1904–1971)

31 សីហា 1945 17 កញ្ញា 1945 17 ថ្ងៃ Free Thai 12.Tawee I
6
Seni Pramoj in 1945.jpg
សេនីយ៍​ ប្រាមោជ

เสนีย์ ปราโมช

(1905–1997)

17 កញ្ញា 1945 31 មករា 1946 136 ថ្ងៃ Free Thai 13.Seni I
(4)
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg
ឃួង អភ័យវង្ស

ควง อภัยวงศ์

(1902–1968)

31 មករា 1946 24 មីនា 1946 52 ថ្ងៃ Independent 14.Khuang II 1946
7
ปรีดี พนมยงค์ ชุดข้าราชการ.jpg
ប្រីឌី ភ្នំយង្គ

ปรีดี พนมยงค์

(1900–1983)

24 មីនា 1946 23 សីហា 1946 152 ថ្ងៃ Free Thai 15.Pridi I
16.Pridi II
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpg
ភូមិពលអតុល្យតេជ

(1946–2016)

8
Thawal Thamrong Navaswadhi.jpg
ថ្វាល់​ ធំរងនាវាស្វស្តិ៍

ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์(1901–1988)

23 សីហា 1946 8 វិច្ឆិកា 1947 1 ឆ្នាំ 79 ថ្ងៃ Constitutional Front 17.Thawan I 1946
18.Thawan II
Phin Choonhavan.jpg
ភិន ជុន្ហៈវណ្ណ

ผิน ชุณหะวัณ

(1891–1973)

8 វិច្ឆិកា 1947 10 វិច្ឆិកា 1947 2 ថ្ងៃ Military Coup Group(interim)
(4)
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg
ឃួង អភ័យវង្ស

ควง อภัยวงศ์

(1902–1968)

10 វិច្ឆិកា 1947 8 មេសា 1948 150 ថ្ងៃ Democrat 19.Khuang III
20.Khuang IV 1948
(3)
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg
ប្លែក ពិបូលសង្គ្រាម

แปลก พิบูลสงคราม

(1897–1964)

8 មេសា 1948 16 កញ្ញា 1957 9 ឆ្នាំ 161 ថ្ងៃ Conservative Party[១] 21.Plaek III
22.Plaek IV 1949
23.Plaek V
24.Plaek VI
25.Plaek VII 1952
Seri Manangkhasila 26.Plaek VIII 1957
Sarit Thanarat in 1950s.jpg
សឫស្តិ ធនៈរ័ជ្ត

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

(1908–1963)

16 កញ្ញា 1957 21 កញ្ញា 1957 5 ថ្ងៃ Military Coup Group

(interim)

9
พจน์ สารสิน.jpg
ពចន៍ សារសិន

พจน์ สารสิน

(1905–2000)

21 កញ្ញា 1957 1 មករា 1958 102 ថ្ងៃ Independent 27.Pote
10
Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg
ថ្នម កិត្តិខ្ចរ

ถนอม กิตติขจร

(1911–2004)

1 មករា 1958 20 តុលា 1958 292 ថ្ងៃ National Socialist[២] 28.Thanom I 1957
11
Sarit Thanarat in 1950s.jpg
សឫស្តិ ធនៈរ័ជ្ត

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

(1908–1963)

20 តុលា 1958 8 ធ្នូ 1963

(ស្លាប់នៅក្នុងមុខតំណែង)

5 ឆ្នាំ 49 ថ្ងៃ Military Revolution Group

(interim)

Military 29.Sarit I
(10)
Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg
ថ្នម កិត្តិខ្ចរ

ถนอม กิตติขจร

(1911–2004)

9 ធ្នូ 1963 14 តុលា 1973 9 ឆ្នាំ 309 ថ្ងៃ Military 30.Thanom II
United Thai People 31.Thanom III 1969
Military Revolution Group

(interim)

32.Thanom IV
12
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
សញ្ញា ធម្មស័ក្តិ

สัญญา ธรรมศักดิ์

(1907–2002)

14 តុលា 1973 15 កុម្ភៈ 1975 1 ឆ្នាំ 124 ថ្ងៃ Independent 33.Sanya I
34.Sanya II
(6)
Seni Pramoj in 1945.jpg
សេនីយ៍​ ប្រាមោជ

เสนีย์ ปราโมช

(1905–1997)

15 កុម្ភៈ 1975 14 មីនា 1975 27 ថ្ងៃ Democrat 35.Seni II 1975
13
คีกฤทธิ์ ปราโมช.jpg
គឹកឫទ្ធិ ប្រាមោជ

คึกฤทธิ์ ปราโมช

(1911–1995)

14 មីនា 1975 20 មេសា 1976 1 ឆ្នាំ 37 ថ្ងៃ Social Action 36.Kukrit
(6)
Seni Pramoj in 1945.jpg
សេនីយ៍​ ប្រាមោជ

เสนีย์ ปราโมช

(1905–1997)

20 មេសា 1976 6 តុលា 1976 169 ថ្ងៃ Democrat 37.Seni III 1976
38.Seni IV
สงัด ชลออยู่.jpg
ស្ងាត់ ឆះឡរយូ

สงัด ชลออยู่

(1915–1980)

6 តុលា 1976 8 តុលា 1976 2 ថ្ងៃ Military Administration Reform Council

(interim)

14
Tanin2011.jpg
ធានិន្ទ្រ ក្រ័យវិជៀរ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

(កើត 1927)

8 តុលា 1976 20 តុលា 1977 1 ឆ្នាំ 34 ថ្ងៃ Independent 39.Thanin
สงัด ชลออยู่.jpg
ស្ងាត់ ឆះឡរយូ

สงัด ชลออยู่

(1915–1980)

20 តុលា 1977 10 វិច្ឆិកា 1977 21 ថ្ងៃ Military Revolution Group

(interim)

15
Kriangsak Chomanan 1976.jpg
ក្រៀងស័ក្តិ ជមៈន័ន្ទន៍

เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(1917–2003)

11 វិច្ឆិកា 1977 3 មីនា 1980 2 ឆ្នាំ 113 ថ្ងៃ Military 40.Kriangsak I
National Democrat 41.Kriangsak II 1979
16
Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg
ប្រេម តិណសូលានន្ទ៍

เปรม ติณสูลานนท์

(1920–2019)

3 មីនា 1980 4 សីហា 1988 8 ឆ្នាំ 154 ថ្ងៃ Military 42.Prem I
43.Prem II 1983
44.Prem III 1986
17
Chatichai Choonhavan 1976.jpg
ជាតិជាយ ជុន្ហៈវណ្ណ

ชาติชาย ชุณหะวัณ

(1920–1998)

4 សីហា 1988 23 កុម្ភៈ 1991 2 ឆ្នាំ 204 ថ្ងៃ Chart Thai 45.Chatchai I 1988
46.Chatchai II
GEN Sundhara Kongsompong, left center, Supreme Commander, Royal Thai Armed Forces, and U.S. Ambassador to Thailand cropped1.jpg
សុន្ទរ គងសមពង្ស

สุนทร คงสมพงษ์

(1931–1999)

24 កុម្ភៈ 1991 2 មីនា 1991 6 ថ្ងៃ Military National Peace Keeping Council(interim)
18
Anand Panyarachun.jpg
អាន័ន្ទ បន្យារជុន

อานันท์ ปันยารชุน

(កើត 1932)

2 មីនា 1991 7 មេសា 1992 1 ឆ្នាំ 36 ថ្ងៃ Independent 47.Anand I
19 សុចិន្តា គ្រាប្រយូរ

สุจินดา คราประยูร

(កើត 1933)

7 មេសា 1992 24 ឧសភា 1992 47 ថ្ងៃ Independent 48.Suchinda 1992
មីជ័យ​ ឫជុព័ន្ធ

มีชัย ฤชุพันธุ์

(កើត 1938)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

24 ឧសភា 1992 10 មិថុនា 1992 17 ថ្ងៃ Independent
(18)
Anand Panyarachun.jpg
អាន័ន្ទ បន្យារជុន

อานันท์ ปันยารชุน

(កើត 1932)

10 មិថុនា 1992 23 កញ្ញា 1992 105 ថ្ងៃ Independent 49.Anand II
20
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg
ឈួន លីកភ័យ

ชวน หลีกภัย

(កើត 1938)

23 កញ្ញា 1992 13 កក្កដា 1995 2 ឆ្នាំ 293 ថ្ងៃ Democrat 50.Chuan I 1992
21
Banharn Silpa-archa (cropped).jpg
បន្ហារ សិល្បអាជា

บรรหาร ศิลปอาชา

(1932–2016)

13 កក្កដា 1995 25 វិច្ឆិកា 1996 1 ឆ្នាំ 135 ថ្ងៃ Chart Thai 51.Banharn 1995
22 Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg ជវលិត យងចៃយុទ្ធ

ชวลิต ยงใจยุทธ

(កើត 1932)

25 វិច្ឆិកា 1996 9 វិច្ឆិកា 1997 349 ថ្ងៃ New Aspiration 52.Chavalit 1996
(20)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg
ឈួន លីកភ័យ

ชวน หลีกภัย

(កើត 1938)

9 វិច្ឆិកា 1997 9 កុម្ភៈ 2001 3 ឆ្នាំ 92 ថ្ងៃ Democrat 53.Chuan II
23
Thaksin DOD 20050915.jpg
ទក្សិណ ជិនវ័ត្រ

ทักษิณ ชินวัตร

(កើត 1949)

9 កុម្ភៈ 2001 19 កញ្ញា 2006 5 ឆ្នាំ 222 ថ្ងៃ Thai Rak Thai 54.Thaksin I 2001
55.Thaksin II 2005
Sonthi Boonyaratglin (cropped).png
សន្ធិ បុណ្យរ័តក្លិន

สนธิ บุญยรัตกลิน

(កើត 1946)

19 កញ្ញា 2006 1 តុលា 2006 12 ថ្ងៃ Military Council for National Security(interim)
24
Surayud cropped 2007.jpg
សុរយុទ្ធ ចុលានន្ទ

สุรยุทธ์ จุลานนท์

(កើត 1943)

1 តុលា 2006 29 មករា 2008 1 ឆ្នាំ 120 ថ្ងៃ Independent 56.Surayud
25
Samak Sundaravej.JPG
ស្ម័គ្រ សុន្ទរវេជ

สมัคร สุนทรเวช

(1935–2009)

29 មករា 2008 8 កញ្ញា 2008 224 ថ្ងៃ People's Power 57.Samak 2007
26
Somchai Wongsawat 15112008.jpg
សមជាយ វង្សស្វ័ស្តិ៍

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

(កើត 1947)

8 កញ្ញា 2008 2 ធ្នូ 2008 9 ថ្ងៃ People's Power
84 ថ្ងៃ People's Power 58.Somchai
Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg
ជវរ័ត្ន ជាញវីរកុល

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

(កើត 1936)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

3 ធ្នូ 2008 17 ធ្នូ 2008 15 ថ្ងៃ Independent
27 Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg អភិសិទ្ធិ វេជ្ជាជីវៈ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

(កើត 1964)

17 ធ្នូ 2008 5 សីហា 2011 2 ឆ្នាំ 231 ថ្ងៃ Democrat 59.Abhisit
28
9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
យិងលក្សណ៍ ជិនវ័ត្រ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(កើត 1967)

5 កញ្ញា 2011 7 ឧសភា 2014 2 ឆ្នាំ 275 ថ្ងៃ Pheu Thai 60.Yingluck 2011
Niwatthamrong Boonsongpaisan at Ministerial Conference 2013 crop.jpg
និវឌ្ឍធំរង ប៊ុនសង់ពៃសាល

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

(កើត 1948)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

7 ឧសភា 2014 22 ឧសភា 2014 15 ថ្ងៃ Pheu Thai
29
Prayuth 2018 cropped.jpg
ប្រយុទ្ធ ច័ន្ទ្រ៍ឱជា

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(កើត 1954)

22 ឧសភា 2014[៣] នៅតែកាន់តំណែង 7 ឆ្នាំ 94 ថ្ងៃ Military National Council for Peace and Order(interim)
61.Prayut I
King Rama X official (crop).png
វជិរាលង្ករណ៍

(2016–)

Palang Pracharath 62.Prayut II 2019

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. หลักการและนโยบายของชุมนุมธรรมาธิปัตย์. [พระนคร: โรงพิมพ์สหการพานิช], 2490.
  2. Thak Chaloemtiarana (2007), Thailand: The Politics of Despotic Paternalism, Ithaca NY: Cornell Southeast Asia Program, p. 88, ល.ស.ប.អ. 978-0-8772-7742-2 
  3. (25 August 2014)"{{{title}}}". Royal Thai Government Gazette 131, Special Part 159 D.