បវេល

ដោយវិគីភីឌា

បវេលជាឈ្មោះឃុំ ស្រុកក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ គេសរសេរ បវេល តែអ្នកបាត់ដំបងអានថា បវិល