ទំព័រគំរូ​ដែលលែងត្រូវបានប្រើ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៣:៥៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រ​នេះ​មាន​រាយ​នាម​ទំព័រ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ទំព័រគំរូ ដែល​មិន​បាន​រាប់​បញ្ជូល​ក្នុង​ទំព័រ​ដទៃ​ទៀត​។ សូម​ចងចាំ​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​តំណ​ភ្ជាប់​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ទំព័រ​គំរូ​មុន​នឹង​លុប​វា​ចោល​។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័រគំរូ:!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 2. ទំព័រគំរូ:!)/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 3. ទំព័រគំរូ:(!/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 4. ទំព័រគំរូ:-!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 5. ទំព័រគំរូ:0/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 6. ទំព័រគំរូ:AFC leagues‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 7. ទំព័រគំរូ:ASEAN table‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 8. ទំព័រគំរូ:Administrative divisions of Azerbaijan‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 9. ទំព័រគំរូ:Administrator‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 10. ទំព័រគំរូ:Adolf Hitler‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 11. ទំព័រគំរូ:Afd-merge from‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 12. ទំព័រគំរូ:Age in days nts‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 13. ទំព័រគំរូ:Age nts‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 14. ទំព័រគំរូ:Agriculture‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 15. ទំព័រគំរូ:Agriculture country lists‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 16. ទំព័រគំរូ:Air force/core‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 17. ទំព័រគំរូ:Airlines of Cambodia‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 18. ទំព័រគំរូ:AlbumBox‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 19. ទំព័រគំរូ:Algebraic notation‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 20. ទំព័រគំរូ:AllRovi movie/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 21. ទំព័រគំរូ:All messages‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 22. ទំព័រគំរូ:All system messages‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 23. ទំព័រគំរូ:Anachronism/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 24. ទំព័រគំរូ:Andorra topics‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 25. ទំព័រគំរូ:Apollo program‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 26. ទំព័រគំរូ:Archive for converted LQT page‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 27. ទំព័រគំរូ:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 28. ទំព័រគំរូ:Article for deletion‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 29. ទំព័រគំរូ:As of/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 30. ទំព័រគំរូ:Austria topics‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 31. ទំព័រគំរូ:Austro-Asiatic languages‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 32. ទំព័រគំរូ:Auto images‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 33. ទំព័រគំរូ:Auto italic title 3‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 34. ទំព័រគំរូ:Azerbaijan topics‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 35. ទំព័រគំរូ:BASEPAGENAME‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 36. ទំព័រគំរូ:BRFA‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 37. ទំព័រគំរូ:Babel-6‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 38. ទំព័រគំរូ:Babel-7‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 39. ទំព័រគំរូ:Basic forms of government‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 40. ទំព័រគំរូ:Begin flag gallery‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 41. ទំព័រគំរូ:Behavioral policy list‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 42. ទំព័រគំរូ:Bio-stub‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 43. ទំព័រគំរូ:Biological classification‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 44. ទំព័រគំរូ:Biology-stub‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 45. ទំព័រគំរូ:Birth category header‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 46. ទំព័រគំរូ:BirthsInCentury‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 47. ទំព័រគំរូ:Border‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 48. ទំព័រគំរូ:Botnav‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 49. ទំព័រគំរូ:Box-header‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 50. ទំព័រគំរូ:BrainInfo‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)