ទំព័រគំរូ​ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់​ច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៤:២២ ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Module:Arguments‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨៦៥៤)
 2. Module:Yesno‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦២៧៣)
 3. Module:No globals‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦១៤២)
 4. Module:Message box‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៤៥៩)
 5. Module:Message box/configuration‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៣៣០)
 6. Module:Navbar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤១៦៥)
 7. Module:Documentation/config‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១៩៧)
 8. Module:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១៩៧)
 9. ទំព័រគំរូ:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១៩៦)
 10. Module:Navbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០១៥)
 11. ទំព័រគំរូ:Navbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៩៨៦)
 12. ទំព័រគំរូ:Documentation subpage‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣៤៨)
 13. ទំព័រគំរូ:Tl‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២១៩៣)
 14. Module:Unicode data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 15. Module:Language/data/iana suppressed scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 16. ទំព័រគំរូ:Lang‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 17. Module:Language/data/iana scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 18. Module:Language/data/iana regions‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 19. Module:Language/data/iana languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 20. Module:Language/data/ISO 639-3‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 21. Module:Language/name/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 22. Module:Lang/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 23. Module:Language/data/wp languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 24. Module:Lang/ISO 639 synonyms‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 25. Module:Language/data/iana variants‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 26. Module:Lang‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧៤៣)
 27. ទំព័រគំរូ:បញ្ជីឯកសារយោង‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥៣២)
 28. ទំព័រគំរូ:Reflist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥០២)
 29. ទំព័រគំរូ:Mbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៣១)
 30. ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤១៥)
 31. Module:Infobox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤១៤)
 32. ទំព័រគំរូ:Infobox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤១២)
 33. ទំព័រគំរូ:Language with name‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤០៥)
 34. ទំព័រគំរូ:Pagename‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣៧៨)
 35. ទំព័រគំរូ:Loop15‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣១២)
 36. ទំព័រគំរូ:Spaces‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣១២)
 37. ទំព័រគំរូ:LangWithName‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៩៨)
 38. ទំព័រគំរូ:Transclude‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៩៤)
 39. ទំព័រគំរូ:Navbar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៨៤)
 40. ទំព័រគំរូ:Cat handler‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦២)
 41. ទំព័រគំរូ:Tlx‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥៩)
 42. ទំព័រគំរូ:Lang-en‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥៨)
 43. ទំព័រគំរូ:Namespace detect‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥៨)
 44. ទំព័រគំរូ:If pagename‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥៣)
 45. ទំព័រគំរូ:Category handler/blacklist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៥១)
 46. ទំព័រគំរូ:Category handler/numbered‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៤៩)
 47. ទំព័រគំរូ:·‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៤៨)
 48. Module:Citation/CS1/COinS‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩៩១)
 49. Module:Citation/CS1‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩៩១)
 50. Module:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩៩១)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)