ទំព័រគំរូ​ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់​ច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:៥០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Module:Arguments‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨៩១៦)
 2. Module:No globals‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦៧៤០)
 3. Module:Yesno‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦៥២៨)
 4. Module:Message box‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៥៨២)
 5. Module:Message box/configuration‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៤៥៤)
 6. Module:Navbar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤២៨៥)
 7. Module:Documentation/config‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៣១៨)
 8. Module:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៣១៨)
 9. ទំព័រគំរូ:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៣១៧)
 10. Module:Navbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០៥៤)
 11. ទំព័រគំរូ:Navbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០១៩)
 12. ទំព័រគំរូ:Documentation subpage‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣៥៦)
 13. ទំព័រគំរូ:Tl‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២១៩២)
 14. Module:Language/data/wp languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 15. Module:Lang/ISO 639 synonyms‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 16. Module:Language/data/iana variants‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 17. Module:Lang‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 18. Module:Language/data/iana suppressed scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 19. Module:Language/data/iana scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 20. Module:Language/data/iana regions‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 21. Module:Language/data/iana languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 22. Module:Language/data/ISO 639-3‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 23. ទំព័រគំរូ:Lang‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 24. Module:Unicode data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 25. Module:Language/name/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 26. Module:Lang/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩០៥)
 27. ទំព័រគំរូ:បញ្ជីឯកសារយោង‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៦១២)
 28. ទំព័រគំរូ:Reflist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥៧៩)
 29. ទំព័រគំរូ:Language with name‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥៧១)
 30. ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥១៦)
 31. Module:Infobox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥១៥)
 32. ទំព័រគំរូ:Infobox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥១៣)
 33. ទំព័រគំរូ:Pagename‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៩៧)
 34. ទំព័រគំរូ:Mbox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៤៣៤)
 35. ទំព័រគំរូ:Spaces‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១២៩៥)
 36. ទំព័រគំរូ:Loop15‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១២៩៥)
 37. ទំព័រគំរូ:LangWithName‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១២៥៨)
 38. ទំព័រគំរូ:Lang-en‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១២១៣)
 39. ទំព័រគំរូ:Transclude‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៩៣)
 40. ទំព័រគំរូ:Cat handler‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៨៣)
 41. ទំព័រគំរូ:Navbar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៨៣)
 42. ទំព័រគំរូ:Namespace detect‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៧៨)
 43. ទំព័រគំរូ:If pagename‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៧៣)
 44. ទំព័រគំរូ:Category handler/blacklist‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៧១)
 45. ទំព័រគំរូ:Category handler/numbered‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៩)
 46. Module:Citation/CS1/Utilities‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៦)
 47. Module:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៦)
 48. Module:Citation/CS1/Date validation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៦)
 49. Module:Citation/CS1/Configuration‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៦)
 50. Module:Citation/CS1/COinS‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១០៦៦)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)