ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឥន្ទ្រសក្តិសចី"

Jump to navigation Jump to search
vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
* [[File:Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍ (រ.វ.)
* [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.pngsvg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់វិសេស មហាវជិរមង្កុដ (ម.វ.ម.)
* [[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ១ (វ.ប.រ.១)
* [[File:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៧ ថ្នាក់ទី ២ (ប.ប.រ.២)
១០៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ