ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុច្រិត្តសុតា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
| name = ព្រះសុច្រិត្តសុតា<br>{{small|พระสุจริตสุดา}}
| title =[[List of Thai consorts|អគ្គមហេសីរបស់សៀម]]
| image = Prueang Sucharitakul 14-7-64.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ