សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា
អ្នកម្នាង ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល
Princess Piyamavadi.jpg
សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា ( ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល) អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃព្រះបាទមង្កុដ.
សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា ( ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល) អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃព្រះបាទមង្កុដ.

សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា (អង់គ្លេស: Piyamavadi Sri Bajarindra Mata ,ថៃ: สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ) ឬ អ្នកម្នាង ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល (អង់គ្លេស: Piam Sucharitakul ,ថៃ: เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม สุจริตกุล) គឺ អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃ មង្កុដ. , ព្រះអង្គមានព្រះរាជធិតា គឺ សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អគ្គ​មហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រសៀម ព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍ .[១][២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 60. http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf. 
  2. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ และสายไหม จบกลศึก (บรรณาธิการ) (2555). ราชาศัพท์. กรุงเทพฯ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. p. 20. http://www.identity.opm.go.th/identity/doc/nis05223.PDF. 

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

មុនដោយ
អ្នកម្នាង ណយ
ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទមង្កុដ.
ព្រះស្នំនៃព្រះមហាក្សត្រសៀម តដោយ
ចៅឃុនព្រះប្រាយុនរ៉ាវ៉ុង
ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍ .