ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ប្រទេសមួយពេលមាននិវេទន៏របស់ប្រទេសមួយ។
 
ស្គាល់​ប្រវត្តិគឹជាសារះសំខាន់សំរាប់ស្វែងយល់បច្ចុប្បន្នកាល​​ពីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគឹជាលទ្ចផលរបស់អតីត។​ហើយនិង​ពេលគេស្គាល់ប្រវត្ត​គេបានគិតដល់អនាគតកាល។
ស្គាល់​ប្រវត្តិគឹជាសារះសំខាង់សំរាប់ស្វែងយល់បច្ចុប្បន្នកាល​​ពីព្រោះសង្គមឥឡូវនេះគឹជាលទ្ចផលរបស់អតីត។​ហើយនិង​ពេលគេស្គាល់ប្រវត្ត​គេបានគិតដល់អនាគតកាល។
[[Image:AGMA Hérodote.jpg|thumb|right|200px|Herodoto អ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។]]
 
២៣៧៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ